8.1.3. Kontrola technického stavu motoru

Technický stav motora závisí od počtu najazdených kilometrov vozidla, včastnosti vykonania pravidelnej technickej údržby, kvality použitých prevádzkových materiálov a tiež od kvality vykonaných opráv.

Odporúčanie: Kontrolujte stav motora pravidelne v priebehu prevádzky vozidla. Medzi príznaky poruchy motora patrí: olejové škvrny na mieste parkovania vozidla; rozsvietenie kontrolky poruchy motora alebo kontrolky nízkej úrovne oleja, nezvyčajné zvuky (rachot a búchanie) pri práci motora; zanesený výfuk; ručička ukazovateľa teploty v červenom poli; zvýšená spotreba oleja; výrazná strata výkonu. Pri výskyte aspoň jedného z týchto príznakov ju nutné vykonať detailnú kontrolu. Preveriť technický stav systémov motora podla informácii uvedených v kapitole "Motor a jeho systémy" (pozri: Kontrola technického stavu chladiaceho systému, Kontrola technického stavu palivového systému, Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora a Kontrola technického stavu výfukového systému).

Vyhodnotiť technický stav motora s dostatočnou presnosťou je možné aj podľa vonkajších príznakov s pomocou dostupných zariadení (merač kompresie, manometer a technický stetoskop).

Pracovný postup
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Preskúmajte motor zvrchu aj zospodu z montážnej jamy alebo rampy. Únik oleja môže signalizovať na opotrebovanie simeringov alebo tesnení.
 3. Naštartujte motor a kontrolujte pri tom, či zhasne kontrolka nízkej úrovne oleja. Ak sa kontrolka rozsvieti na voľnobehu po zahriatí motora a zhasne po zvýšení otáčok motora, tak to môže znamenať opotrebovanie: ozubenia olejového čerpadla, drieku kľukového hriadeľu, panvíc hriadeľových a ojničních ložísk. Ak kontrolka trvalo svieti, môže to znamenať chybný systém mazania alebo snímač nízkej úrovne oleja. Skontrolujte tlak oleja v systéme mazania motora pomocou manometra (pozri: Tlak oleja - kontrola).
  Pozor: Prevádzka vozidla s nedostatočným tlakom oleja v systéme mazania môže viesť k vážnemu poškodeniu motora.
 4. Po zohriatí motora ho počúvajte pri práci.
  Odporúčanie: Pre pohodlnú diagnostiku poruchy motora podľa zvuku použite technický stetoskop. S jeho pomocou možno presne určiť zdroj nezvyčajného zvuku.
  Pozor: Aby nedošlo k zraneniu, nedotýkajte sa pri vykonávaní nasledujúcich operácii pohyblivých (kladiek, remeňa) a horúcich častí motora.
 5. Pri spozorovaní nezvyčajného zvuku vymedzte stetoskopom oblasť, kde je zvuk najviac počuteľný. Podľa charakteru zvuku a miesta z kadiaľ vychádza je možné definovať zdroj zvuku a prípadne poruchy.
  Poznámka: Zvonivé cvakanie spod krytu hlavy motora spravidla znamená poruchu hydraulických kompenzátorov ventilov (pozri: Hydraulické zdvihátka - demontáž a montáž), monotónny hluk v oblasti rozvodového remeňa môže signalizovať opotrebovanie ložísk vodiacej alebo napínacej kladky alebo ložiska čerpadla chladiacej kvapaliny. Klepot v spodnej časti bloku motora a na strane olejovej vane, ktorý sa zosiluje s rastúcimi otáčkami motora môže byť spôsobený chybnou funkciou hriadeľových ložísk. Pri tejto poruche je spravidla nízky tlak oleja v systéme mazania. Pri tom počuť hlboký tón na voľnobehu, ktorý sa zvyšuje s rastúcimi otáčkami. Pri prudkom pridaní plynu motor vydá zvuk podobný vrčaniu (grr-r-r). Zvonivý klepot v strednej časti bloku motora je spôsobený nesprávnou funkciou ojničných ložísk. Rytmický kovový klepot vo vrchnej časti bloku motora, ktorý je počuteľný vo všetkých režimoch práce motora a zvyšuje sa so zaťažením, je vydávaný chybným piestnym čapom. Tlmený klepot v hornej časti bloku studeného motora, ktorý mizne pri zahrievaní, môže signalizovať opotrebovanie piestov a valcov. Prevádza vozidla s chybnými ložiskami a čapmi môže viesť k poruche motora.
 6. Ak pozorujete zvýšenú spotrebu oleja, ale nie je pozorovateľný únik:
  1. zohrejte motor na prevádzkovú teplotu,
  2. odpojte hadicu ventilácie kľukovej skrine od škrtiacej klapky,
  3. priložte k hadici list papieru, ak sa objavia na papieri olejové škvrny, znamená to opotrebovanie dvojice valec-piest, určite stupeň opotrebovania podľa kompresie vo valcoch (pozri: Kompresia vo valcoch motora - kontrola),
  4. ak nevystupuje zo systému ventilácie olejová hmlovina, dôvodom zvýšenej spotreby oleja môže byť opotrebovanie olejových tesnení ventilov (pozri: Olejové tesnenia ventilov - výmena), vozidla bude mať v tomto prípade aj zanesený výfuk.

Pozor: Prevádzka motora s opotrebovanými valcami a piestami, chybnými olejovými tesneniami ventilov alebo s nekvalitným palivom môže viesť k zlyhaniu katalyzátora a lambda sondy.