8.1.10. Rozvodový remeň - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež montážnu jamu.

Odporúčanie: Nakoľko pri pretrhnutí rozvodového remeňa môže dôjsť ku kolízii ventilov a piestov, je potrebné rozvodový remeň vymienať každých 60000 km. Pri výmene rozvodového remeňa by sa mala vymeniť aj jeho napínacia a vodiaca kladka.

Schéma pohonu vačkových hriadeľov:

 1. ozubená remenica kľukového hriadeľa motora,
 2. odliatok na krytke olejového čerpadla,
 3. ozubená remenica čerpadla chladiacej kvapaliny,
 4. napínacia kladka,
 5. ozubená remenica vačkového hriadeľu výfukových ventilov,
 6. zadná krytka rozvodového remeňa,
 7. ozubená remenica vačkového hriadeľu sacích ventilov,
 8. vodiaca kladka,
 9. rozvodový remeň,
 1. ryska na ozubenej remenici kľukového hriadeľu,
 2. ryska na krytke olejového čerpadla,
 3. ryska na zadnom kryte rozvodového remeňa,
 4. ryska na ozubenej remenici vačkového hriadeľu výfukových ventilov,
 5. ryska na ozubenej remenici vačkového hriadeľu sacích ventilov,
 6. ryska na zadnom kryte rozvodového remeňa.

Demontáž
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte horný predný kryt rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň - kontrola stavu).
  Odporúčanie: Ak budete demontovať rozvodový remeň a neplánujete ho nahradiť, fixkou poznačte smer jeho otáčania. Pri montáži musí byť inštalovaný podľa tejto značky.
 3. Odstráňte pravé predné koleso (pozri: Kolesa - výmena) a umiestnite vozidlo na stabilný podstavec.
 4. Odstráňte pravú časť blatníku motora.
 5. Odstráňte drážkový remeň alternátora (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm otáčajte kľukovým hriadeľom tak, aby ste zarovnali rysku na remenici vačkového hriadeľu výfukových ventilov…

  …a na remenici vačkového hriadeľu sacích ventilov s ryskami na zadnom kryte rozvodového remeňa.
  Poznámka: Táto poloha zodpovedá polohe kľukového hriadeľu v hornej úvrati kompresného zdvihu prvého valca (pozri obrázok). Otáčať kľukový hriadeľ pomocou skrutiek remeníc vačkových hriadeľov nie je povolené. Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov je možné kľukový hriadeľ zaistiť plochým skrutkovačom cez ozubený veniec zotrvačníka. K tomu je potrebné uvoľniť tri skrutky a odstrániť spodný kryt spojkovej skrine (pozri: Olejový vaňa motora - demontáž, výmena tesnenia a montáž). Skrutku remenice kľukového hriadeľu možno uvoľniť, ak pomocník zaradí vyšší prevod a bude držať brzdový pedál. Pri tomto úkone sa môže kľukový hriadeľ mierne pootočiť. Preto je nevyhnutné ubezpečiť sa o zarovnaní všetkých rysiek.
 7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm s nadstavcom uvoľnite skrutku, ktorá drží remenicu kľukového hriadeľu.
 8. Odstráňte remenicu kľukového hriadeľu a dorazovú podložku.
 9. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia spodný kryt rozvodového remeňa.
 10. Kryt odstráňte.
 11. Kľúčom veľkosti 15 mm otočte skrutku, ktorá drží napínaciu kladku o polovicu otáčky proti smeru otáčania hodinových ručičiek, uvoľnite napnutie rozvodového remeňa.
 12. Odstráňte rozvodový remeň.
  Odporúčanie: Po odstránení remeňa preverte stav napínacej a vodiacej kladky (pozri: Napínacia a vodiaca kladka rozvodového remeňa - kontrola a výmena).
Montáž
 1. Nasaďte nový remeň, uložte ho v súlade so schémou (pozri vyššie) a uistite sa, že ryska na ozubenej remenici kľukového hriadeľu sa nachádza oproti ryske na krytke olejového čerpadla.
 2. Nasaďte remeň na remenicu vačkového hriadeľu sacích ventilov tak, aby predná strana remeňa bola napnutá. Remeň udržujte napnutý a nasaďte ho na remenicu vačkového hriadeľu výfukových ventilov.
 3. Segerkovými kliešťami otočte napínacou kladkou v smere šípky do zarovnania rysiek na ňom…

  …a kľúčom veľkosti 15 mm zatiahnite skrutku, ktorá drží napínaciu kladku silou momentu 33,2 - 41,2 Nm.
 4. Ak sa pri tom jeden z vačkových hriadeľov pootočil, uvoľnite napnutie remeňa a pootočte nesprávne natočený vačkový hriadeľ (prípustná nepresnosť rysiek je v rozsahu jedného zubu remenice vačkového hriadeľu).
 5. Otočte kľukovým hriadeľom o dve otáčky (cez veniec zotrvačníka alebo skrutku, ktorá drží jeho remenicu), ubezpečte sa, že rysky sú zarovnané, teda vzájomné postavenie hriadeľov nie je narušené. Ak je to potrebné, zopakujte znova montáž remeňa.
 6. Po zarovnaní všetkých rysiek namontujte všetky demontované časti vozidla na ich miesto.