8.1.4. Hladina oleja - kontrola

Odporúčanie: Kontrola by sa mala vykonávať 10 - 15 minút po zastavení motora.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vytiahnite mierku oleja z vodiacej trubky.
  3. Utrite olej z mierky handričkou a mierku vsuňte až na doraz späť do vodiacej trubky.
  4. Mierku vytiahnite. Hladina oleja by mala byť medzi medznými drážkami, ktoré sú na konci mierky.