3. Bezpečnosť pri údržbe a opravách vozidla

Skôr ako začnete vykonávať na vozidle údržbu alebo opravy je potrebné oboznámiť sa a zabezpečiť bezpečnosť práce. Mnohí ľúdia bezpečnosť zanedbávajú. Výsledkom je často zranenie, požiar a iné problémy, ktoré vznikli zdanlivo bez príčiny.

Predtým, ako odídete do garáže, informujte svojich blízkych a zoberte si svoj mobilný telefón.

Malé deti rady pozorujú dospelých pri práci, no ak plánujete vykonávať dlhé a závažne opravy, tak nebudete mať čas venovať sa im, preto ich nechajte radšej doma. Obzvlásť ak budete pracovať s rozpúšťadlami, zvárať alebo pracovať s ťažkými bremenami. Domáce zvieratá by mali tiež zostať doma.

Garážové dvere by sa mali dať ľahko otvoriť zvnúra aj zvonku a ak to počasie dovolí, je lepšie nechať ich trvalo otvorené. Priechodu ku dverám by nemalo nič stáť v ceste.

Na viditeľnom mieste umiestnite plne vybavenú lekárničku. Prípravky, ktoré obsahuje by mali byť v dobe použiteľnosti.

Hasiaci prístroj by mal byť vždy doslova na dosah ruky, ale nie ten, ktorý nosíte vo vozidle, ale špeciálny garážový s kapacitou aspoň 5 litrov. Pri zváraní majte v blízkosti veľkú záhradnú krhlu s vodou.

Výfukové plyny obsahujú oxid uhličitý (CO), resp. omamný plyn - látku, ktorá je extrémne životu nebezpečná, navyše je bez farby a zápachu. Preto pred spustením motora musíte zaistiť intenzívne vetranie garážových priestorov. Je nevyhnutné otvoriť garážové dvere dokorán alebo v chladnom počasí zabezpečiť odvod výfukových plynov cez hadicu pevne nasadenú na výfukové potrubie. Keď je motor v chode, nikto by nemal byť pod autom v montážnej jame.

Oblečenie by malo byť pohodlné, nemalo by brániť pohybu a nemalo by z neho trčať nič, čo by sa mohlo zachytiť do rotujúcich mechanizmov. Na ochranu očí pri práci pod karosériou alebo pri práci s elektrickými nástrojmi použite okuliare s plastovými sklami alebo ešte lepše transparentný štít.

Rukavice na rukách niekedy sťažujú prácu, no pri určitých typoch prác (oprava karosérie, zdvíhanie ťažkých bremien) sú jednoducho nevyhnutné. Pri zváraní použite plátene návleky a špeciálny ochranný štít s filtrom. Prstene a hodinky si pred prácou dajte dole.

Skôr ako začnete pracovať, vyberte kľúč zo zapaľovania.

Nepracujte v zhone, ale každú operáciu si starostlivo rozmyslite a pripravte dopredu.

Benzín sa môže vznietiť od čohokoľvek: odfrknutej iskry, odhodenej zápalky, horúceho potrubia alebo zvárania. Obzvlášť opatrný buďte pri všetkých úkonov na palivovom systéme.

Pozor: Palivo v palivovom potrubí je pod tlakom, pred tým, ako začnete pracovať, je potrebné zmierniť tlak (pozri: Palivové potrubie - zmiernenie tlaku).

Aj malé množstvo uniknutého paliva ihneď odstráňte handričkou (handričku vyneste von pred dvere) a priestor dobre vyvetrajte. Pokým zápach benzínu nezmizne nemožno pracovať s otvoreným plameňom, zapínať a vypínať elektrické prístroje, pripájať a odpájať svorky akumulátoru. Benzínové pary sú ťažšie ako vzduch, môžu zaplniť montážnu jamu a trpezlivo čakať na odhodený špak. To všetko platí nielen pre benzín, ale aj pre rôzne rozpúšťadlá, ktorých koncentrácia vo vzuchu môže byť nebezpečne vysoká pri lakiernických prácach alebo preplachovaní dielov.

Fajčenie v krytej garáži nie je dovolené, a to ani v prípade, že pri práci neprichádzate do priameho kontaktu s palivom alebo inými horľavými látkami.

V garáži neskladujte “strategické” zásoby paliva, olej ani farby, plynové fľaše ani použité handry.

Nezačínajte s opravou skôr, ako všetky časti vozdila a chladiaca kvapalina nevychlanú. Pokiaľ je motor horúci v chladiacom systéme je pretlak a pri jeho uvoľnení môže vriaca kvapalina spáliť vaše ruky a tvár.

Nástroje a rozličné príslušenstvo, ktoré budete používať, by mali byť kvalitné a prevádzkyschopné. Závit mechanického zviháku nesmie niesť výrazné známky opotrebovania, inak môže zvihák preklznúť. Vidlicové a univerzálne kľúče, ako aj račňové kľúče by mali byť použité len v prípade, keď nie je monžné použiť iný nástroj alebo na menej dôležité spoje. Pri dôležitých šróboch a matkách je potrebné použiť orechy so spoľahlivou račnou, v extrémnych prípadoch silné očkové kľúče. Pri vyvíjaní veľkej sily na kľúč vždy ťahajte smerom k sebe, znížite tak riziko poranenia pri preklznutí kľúču.

Nezačínajte pracovať, pokiaľ je vozidlo zdvihnuté iba na zdviháku, ale poistite ho robustným spoľahlivým podstavcom. Nezdvíhajte vozidlo súčasne na viacerých zdvihákoch. Pri zdvíhaní vozidla umiestnite zdvihák len v miestach, ktoré sú na to určené, ešte predtým preverte ich silu a neprítomnosť závažnej korózie.

Pod kolesá nezabudnite podložiť kliny a pokiaľ je to možné, zaraďte prvý prevodový stupeň alebo zatiahnite ručnú brdzu. Keď je vozidlo na zdviháku, nie je možné si doňho sadať, vyberať motor alebo iné ťažké časti, inak sa môže vyváženie vozidla zmeniť, čo môže viesť k pádu. Keď auto strojí na podstavcoch, je potrebné dbať na maximálnu opatrnosť pri uvoľňovaní a uťahovaní silných spojovacích prvkov. Ak niekto pracuje pod vozidlom, nepôsobte na vozidlo žiadnymi silami, vrátanie sedenia na sedadle alebo vykladania tovaru.

Nenakláňajte sa nad rotujúcimi častimi bežiaceho motora a ani nevykonávajte žiadne iné práce v motorovom priestore ani na prevodovke.

Pri spustenom motore a ani nevykonávajte žiadne iné práce v motorovom priestore ani na prevodovke neopravujte zapaľovací systém (riadiacu jednotku motora) a nedotýkajte sa vysokonapäťových káblov zapaľovacích cievok (zapaľovacieho modulu).

Prí prací so zváračkou na karosérii vozidla odpojte akumulátor a konektor od panelu riadiacej jednotky motora.

Elektrické náradie s pracovným napätím 220 V musí byť uzemnené, ak jeho konštrukcia umožňuje.

Pri výmene brzdových platničiek alebo spojkového obloženia nepoužívajte stlačený vzduch, pretože azbestový prach z opotrebovaného obloženia je veľmi škodlivý pre ľudské telo.

Akumulátor počas prevádzky a nabíjania uvoľňuje vodík, ktorý tvorí spolu s kyslíkom horľavú výbušnú zmes. Aby zmes “nebuchla” buďte opatrní - predtým ako odpojíte alebo pripojíte svorky nabíjačky odvaňte vodík kusom kartónu sponad batérie. Z rovnakého dôvodu nie je možné pracovať s elektrickým náradím alebo zvárať v garáži, v ktorej sa nabíja akumulátor.

Akumulátor je naplnený elektrolytom - vodným roztokom kyseliny sírovej. Elektrolyt je toxický a spôsobuje popáleniny na koži a slizniciach, okrem toho spôsobuje koróziu ocele a dokáže prežrať všetky tkaniny. Buďte preto opatrní! Ak sa dostane do očí, je potrebné vypláchnuť ich veľkým množstvom studenej vody. Ak sa dostane elektrolyt na kožu, je potrebné kyselinu ho neutralizovať roztokom jedlej sódy (nie mydlom)! Čistá voda a sóda by mala byť všade tam, kde prichádzame do styku s akumulátorom.

Snažte sa zabrániť kontaktu pokožky nielen s elektrolytom, ale so všetkými technickými kvapalinami, rozpúšťadlami, použitým motorovým olejom, brzdovou kvapalinou či motorovou naftou. Všetky sú viac alebo menej škodlivé. Po práci môžete použiť špeciálne prípravky na suché čistenie rúk alebo aj rastlinný olej, potom si ruky opláchnite teplou, no nie horúcou, vodou s prostriedkom na umývanie riadu. Prací prášok radšej nepoužívajte.

Jedlo a garáž je z hľadiska hygienických pravidiel nezlúčiteľné.

Po skončení práce zlikvidujte zaolejované handry. Nenechávajte ľahko vznetlivé kvapliny (vrátane olejov) v otvorenej nádobe.

Pri odchode z garáže sa uistite, že ste vypli všetky elektrické spotrebiče.