5. Príprava vozidla pred údržbou a opravami

Pred tým ako sa pustíte do údržby a opráv vozidla je potrebné vykonať niekoľko prípravných úkonov. Tieto úkony sú jednoduché, no sú dôležité pre vašu bezpečnosť a majú vplyv na čas údržby a opráv ako aj na ich kvalitu.

 1. Umytie vozidla. Ak je to možné, skôr ako začnete na vozidle pracovať umyte ho najprv. Ak budete pracovať v motorovom priestore, umyte aj motor a ak budete pracovať na podvozku, umyte vozidlo aj zospodu.
  Pozor: Pri umývaní motorového priestoru dávajte pozor, aby sa voda nedostala na konektory, snímače a mechanizmus vstrekovania paliva. Tiež sa vyhnite kontaktu vody s alternátorom a štartérom. V každom prípade nezabudnite pri umývaní motorového priestoru odpojiť záporny pól akumulátoru. Ak sa stane, že voda zasiahne vyššie uvedené časti, tak ich starostlivo vysušte pomocou prúdu stlačeného vzduchu.
  Táto činnosť sa najlepšie vykonáva v neautomatickej autoumyvárke. Tu je vozidlo umyté ručne, povrch karosérie a motorový priestor je ošetrený špeciálnymi čistiacimi prostriedkami a nečistoty z podbehov a podvozku sú odstránené pomocou vysokotlakového prúdu vody. Vozidlo je nakoniec vysušené.
 2. Umiestnenie vozidla:
  1. Umiestnite vozidlo na hladký vodorovný povrch. Vhodná je napríklad garáž s betónovou podlahou alebo iným pevným a hladkým povrchom, prípadne iná spevnená plošina vonku alebo vnútri (asfalt, betón a drevená podlaha). Pevný a hladký povrch umožňuje pohodlne zdvihnúť pomocou zdviháku ktorúkoľvek časť vozidla a následne pod ňu bezpečne umiestniť podstavec (pozri nižšie bod 3).
   Na vykonávanie prác bez zdvihnutia kolies stačí:
   • vypnúť zapaľovanie,
   • zaistiť vozidlo ručnou brzdou, aby sa zabránilo samovoľnému pohybu; ak ručná brzda nefunguje alebo pri opravách brzdového systému je potrebné zaistiť vozidlo klinmi.
   Pozor:
   • Prevodový stupeň nechajte zaradený len v prípade, že počas práce nebudete musieť štartovať motor alebo otáčať kľukovým hriadeľom motora. V každom prípade, pred spustením motora stlačte spojkový pedál na doraz a uistite sa, že radiaca páka je v neutrálnej polohe.
   • Nenechávajte kľúč v spínacej skrinke v kabíne, pretože je možné, že nainštalovaný bezpečnostný systém (alarm) vozidla samovoľne prejde do režimu ochrany a uzamkne zámky dvier. Ak je potrebné, aby bol počas práce kľúč v zapaľovaní, nechajte otvorené aspoň jedno okno na dverách.
  2. Umiestnenie vozidla nad montážnu jamu alebo rampu. Ak je potrebné časť opráv vykonať pod vozidlom, tak v mnohých prípadoch je ideálnym miestom na prácu montážna jama v garáži s betónovou podlahou (často dostupná u súkromníkov). Pri vchádzaní nad montážnu jamu by ste ju mali zakryť drevenými alebo oceľovými doskami, ktoré sú schopné auto uniesť. Ostatné odporúčania sú rovnaké ako v predchádzajúcom bode (pozri vyššie).
   Niektoré garážové družstvá majú vo svojom areály montážnu rampu zvarenú z oceľovej konštrukcie. Umiestnenie zdviháku alebo podstavcov pod vozidlo na takej rampe spravidla nie je možné špeciálnej podlahy z dosiek. Výjazd na takúto rampu je bezpečnejší s pomocou asistenta.
  3. Umiestnenie vozidla na svahu alebo nerovnom teréne. Táto situácia môže vzniknúť, keď je potrebné opravu vykonať priamo na ceste a vy nemôžete nájsť vhodnejšie miesto (pozri body 2.a. a 2.b.) Opravu by ste však nemali vykonávať na tráve, štrku, piesočnej pôde a kameňoch (napr. preto, že na tráve je veľmi ťažké nájsť maticu, ktorá vám spadne). V takomto prípade sa pokúste vozidlo spustiť alebo odtiahnuť na iné miesto. Tiež by ste sa mali vyhnúť kyprej zemi, najmä ak je potrebné použiť zdvihák alebo podstavce. Ak ste boli nútený zastať na svahu, pokúste sa vrátiť sa pod svah, v opačnom prípade je nutné založiť pod koleso istiaci klin, ideálne viac klinov pod rôzne kolesá podľa povahy svahu. Ostatné odporúčania sú rovnaké ako v bode 2.a. (pozri vyššie).
 3. Umiestnenie vozidla na zdvihák alebo podstavce. Táto operácia musí byť vykonávaná na rovnom a tvrdom povrchu. Pri práci na mäkkom alebo nerovnom povrchu je nutné pod zdvihák aj všetky podstavce umiestniť pevné dosky s rozmerom aspoň 30x30 cm. Na ich výrobu sú vhodné foršne.
  Pozor:
  • Skrutkový zdvihák je možné použiť len na tvrdom povrchu, pri krútení kľukou musí byť vozidlo stabilné.
  • Zdvíhanie vozidla stojaceho v svahu je povolené len pri výmene poškodeného kolesa a to len za predpokladu, že je zaistené proti samovoľnému pohybu.
  • Pred zdvíhaním vozidla na zdviháku vysaďte všetkých pasažierov. Neseďte vo vozidle, ktoré je na zdviháku a nenakladajte ani nevykladajte náklad.
  • Predtým ako začnete vykonávať na zdvihnutom vozidle opravy, umiestnite pod spevnené časti karosérie spoľahlivé podstavce.
  • Uvedomte si, že v slnečnom počasí môže rozpálený asfalt zmäknúť a podpery alebo zdvihák sa môžu doňho zabárať, čo môže viesť k pádu vozidla.
  Pri zdvíhaní vozidla na zdviháku postupujte nasledovne:
  • dodržujte všetky odporúčania v bode 2. (pozri vyššie),
  • umiestnite istiace kliny pod kolesá, ideálne do opačnej diagonály oproti zdvíhanému kolesu,
  • skrutkový zdvihák umiestnite pod prah, pričom hornú časť zdviháku umiestnite pod špeciálne konzoly privarené k prahu karosérie (pozri: Kolesa - výmena),
  • otáčajte kľukou zdviháku - zdvíhajte vozidlo (pri mnohých prácach je dostatočné koleso len jemne nadvihnúť nad povrch),
  • umiestnite pod spevnenú časť karosérie podstavec (prah, nosník alebo priečny trám karosérie), otáčajte kľukou zdviháku - spustite vozidlo na podstavec,
  Analogicky môžete postupovať aj pri ostatných kolesách vozidla.
 4. Čistenie závitových spojov. Po dlhšej prevádzke vozidla sú závitové spoje spravidla zatuhnuté a pokryté vrstvou hrdze. To platí obzvlásť pre diely zavesenia, prevodovky, vonkajšie elementy brzdového systému a riadenia. Preto je potrebné pred opravou všetky závity a spoje, ktoré sa budú rozoberať, očistiť drôtenou kefou a ošetriť penetračnými mazivami v spreji alebo v krajných prípadoch navlhčiť petrolejom. Ideálne je, keď sa táto operácia vykoná v predstihu (niekoľko hodín až deň), aby malo mazivo dostatok času na preniknutie dovnútra.
 5. Odpojenie akumulátoru od elektrickej siete vozidla.
  Potreba tejto operácie môže vzniknúť:
  • pri oprave elektrických zariadení, ktoré sú neustále pod napätím, či už pri zapnutom alebo vypnutom zapaľovaní (alternátor, štartér, spínacia skrinka, riadiaca jednotka motora atď.),
  • pri vykonávaní ľubovoľnej opravy, pri ktorej je veľká pravdepodobnosť, že môže dôjsť k skratu elektrického obvodu,
  • pri odstavení vozidla na dlhšiu dobu (napr. na zimu),
  • pri rýchlom vybíjaní akumulátoru v dobe parkovania z dôvodu prerážania v elektrickom obvode (do odstránenia problému),
  • pri manipulácii s akumulátorom a niektorých ďalších prípadoch.
  Pozor:
  • Akumulátor odpájajte iba vtedy, keď je to naozaj potrebné, pretože dochádza k strate chybových kódov z pamäte diagnostiky a tiež všetkých nastavení ohľadom riadenie motora (následne je ťažšie zistiť poruchu v servise).
  • Pri odpájaní akumulátoru vždy ako prvý odpojte záporný pól a naopak pri pripájaní vždy najskôr pripojte kladný pól.
  • Nikdy neodpájajte akumulátor, keď je motor v chode, pretože môže vzniknúť prepätie, ktoré môže poškodiť elektrické zariadenia.
  • Ak je vozidlo vybavené bezpečnostným systémom a centrálnym zamykaním, pri odpájaní akumulátora nikdy nenechávajte kľúč v zapaľovaní. Niektoré bezpečnostné systémy totiž samovoľne zamykajú dvere vozidla pri pripájaní akumulátoru.
  Pri odpájaní akumulátora od elektrickej siete vozidla postupujte nasledovne:
  • vypnite zapaľovanie,
  • očkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu na svorke na zápornom póle akumulátoru,
  • stiahnite svorku zo záporného pólu akumulátoru a dajte ju nabok (tak, aby sa nedotýkala pólu akumulátoru).
  Poznámka: Ak sa nedá stiahnuť svorka z pólu (pretože je strašne blízko prepážky motorového priestoru), môže pomôcť, keď uvoľníte dva šróby, ktoré držia bočné vodiče na svorke, pritlačíte ich k strednému vodiču a znova zatiahnete.
  Pri pripájaní akumulátora pripojte vodiče v opačnom poradí.
  Pozor: Pred pripojením akumulátoru sa uistite, že je vypnuté zapaľovanie.