8.1.6. Tlak oleja - kontrola

Odporúčanie: Ak pri práci motora zohriatého na prevádzkovú teplotu zasvieti na voľnobehu kontrolka nízkej úrovne oleja, je potrebné zabezpečiť, aby:
 1. úroveň oleju v olejovej vani motora bola v norme (pozri: Hladina oleja - kontrola),
 2. v motore bol naliaty olej v súlade továrnymi pokynmi na prevádzku vozidla,
 3. funkčný snímač tlaku oleja a aby jeho vodič neskratoval o kostru; celistvosť izolácie vodiča šnímača sa kontroluje vizálne; samotný snímač skontrolujete tak, že ho nahradíte funkčným snímačom a naštartujete motor, ak kontrolka zostane svieťiť, tak starý snímač je funkčný,
 4. motor nevydával nezvyčajné zvuky (klepot a hluk), ktoré signalizujú poškodenie ojnicových alebo hriadeľových panvíc alebo poruchu olejového čerpadla.

Na vykonanie práce budete potrebovať manometer.

Pracovný postup
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Naštartujte motor a zohrejte ho na pracovnú teplotu.
 3. Vypnite motor, odstráňte snímač nízkej úrovne tlaku oleja (pozri: Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena).
 4. Naskrutkujte do montážneho otvoru snímača koniec manometra.
 5. Naštartujte motor a skontrolujte tlak oleja na voľnobehu a pri chode motora okolo 5400 otáčok/min.
  Poznámka: Vo funkčnom motore zohriatom na prevádzkovú teplotu je tlak oleja na voľnobehu najmenej 192,2 kPa (2 bar), tlak oleja vo vysokých otáčkach je 441,3 - 637,4 kPa (4,5 - 6,5 bar). V prípade, že tlak je nižší ako norma, motor potrebuje generálnu opravu. Ak tlak oleja pri vysokých otáčkach je väčší ako norma, je pravdepodobné, že je chybný bezpečnostný (redukčný) ventil olejového čerpadla.
 6. Po dokončení kontroly namontujte snímač na jeho miesto (pozri: Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena).