8.4.7. Vstrekovače paliva - kontrola a výmena

Na vykonanie kontroly vstrekovačov budete potrebovať:

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Rozpojte konektory 1 a 2 káblových zväzkov vstrekovačov.
 4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na napájacom kontakte E konektoru 1 káblového zväzku, ktoré nesmie byť menšie ako 12 V (kontakty sú označené písmenami na konektore, mínusový vodič merača musí byť pripojený ku kostre motora).
  Pozor: Po skončení merania napätia vypnite zapaľovanie.
  Poznámka: Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
 5. Skontrolujte elektrický odpor vstrekovačov, pričom merajte ohmmetrom odpor medzi kontaktom E a ostatnými štyrmi kontaktmi konektoru 2. Kontakt konektoru označený písmenom B zodpovedá vstrekovaču prvého valca a kontakty C, G a F zodpovedajú vstrekovačom druhého, tretieho a štvrtého valca. Pri funkčných vstrekovačoch by mal byť odport 13 Ohm.
 6. Pomocou dvoch vodičov priveďte priamo od akumulátora na kontakty konektoru 2 napätie 12 V - kontakt E pripojte ku kladnému pólu batérie a kontakty B, C, G a F postupne k zápornému pólu akumulátoru. Pri fungujúcich vstrekovačoch by ste mali počuť typické cvaknutie pri otvorení ventilu.
 7. Chybné vstrekovače vymeňte.

Demontáž

 1. Demontujte palivovú rampu (pozri: Palivová rampa - demontáž a montáž).
 2. Odpojte konektory káblových zväzkov od vstrekovačov (na fotografii pohľad zo strany chladiča).
 3. Odstráňte z palivovej rampy fixátor vstrekovača.
 4. Vyberte vstrekovač z rampy.
 5. Analogicky odstráňte tri zvyšné vstrekovače.

Montáž

Namontujte vstrekovače v opačnom poradí.