8.4.19. Elektronická riadiaca jednotka (ECU) - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od záporného pólu akumulátoru.
  2. Odstráňte pravé obloženie stredového panelu prístrojov (pozri: Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena).
  3. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve samorezky, ktoré držia držiak ECU k telesu ohrevného telesa.
  4. Posuňte ECU s držiakom po vodiacich koľajničkách a vyberte ich spod ohrevného telesa.
  5. Pridvihnite a posuňte fixátor konektoru, čím ho uvoľníte od riadiacej jednotky.
    Pozor: Nedotýkajte sa kontaktov ECU rukami! Riadiaci systém motora - mikroprocesor a elektronické komponenty ECU sa môžu poškodiť elektrostatickým výbojom.
  6. Odpojte konektor káblového zväzku od ECU.
  7. Ak je to nutné, uvoľnite dve samorezky a odstráňte ECU z držiaku.

Montáž

Namontujte riadiacu jednotku v opačnom poradí.