8.4.8. Regulátor voľnobehu - kontrola a výmena

Pozor: Pred tým ako začnete vykonávať prácu oboznámte sa s bezpečnostými pokynmi pri oprave riadiaceho systému motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Stlačte západku konektoru káblového zväzku a odpojte ho od regulátora voľnobehu.
 3. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre motora.
 4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontaktoch A a D konektoru káblového zväzku (značenie kontaktov je na konektore).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
  Pozor: Po skončení merania napätia vypnite zapaľovanie.

Demontáž

 1. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia regulátor voľnobehu na telese škrtiacej klapky.
 2. Odstráňte regulátor voľnobehu.
 3. Ohmmetrom odmerajte odpor medzi kontaktmi vinutia.
  Poznámka: Elektrický odpor medzi kontaktmi A-B a C-D by malo byť 53 Ohm. Odpor medzi kontaktmi A-C a B-D by mal byť veľký (inklinujúci k nekonečnu). Nesprávny regulátor je nutné vymeniť.

Montáž

Pozor: Pred montážou nového regulátora voľnobehu sa uistite, že ihla ventilu nevystupuje viac ako 23 mm.

 1. Posuvným meradlom s hĺbkomerom zmerajte vysunutie ihly nového ventilu.
 2. Ak je vysunutie ventilu väčšie ako 23 mm, namontujte ventil do telesa nasledujúcim spôsobom:
  1. vodičom pripojte kladný pól akumulátora ku kontaktu D na regulátore (spojenie vodiča s kontaktom by malo byť zaizolované),
  2. holý koniec vodiča, ktorý je pripojený na záporný pól akumulátora, krátko spojte s kontaktom C v konektore (vzhľadom k tomu, že ventil sa pohybuje len veľmi pomaly, opakujte pripojenie viackrát, čim budete simulovať pulzný zdroj napájania),
 3. Vizuálne skontrolujte stav tesniaceho krúžku. Poškodený krúžok je potrebné vymeniť.
 4. Namontujte regulátor v opačnom poradí ako pri montáži.