8.4.5. Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom ohmmeter a voltmeter).

Kontrola a demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Stlačte západku konektora káblového zväzku…

  …držte ju v tejto polohe a odpojte konektor od zapaľovacej cievky prvého valca.
 4. Zapnite zapaľovanie, odmerajte napätie na kontakte 3 v konektore káblového zväzku (číslovanie kontaktov je poznačené na zapaľovacej cievke).
 5. Analogicky preverte postupne napätie na zapaľovacej cievke druhého, tretieho a štvrtého valca.
  Poznámka: Napätie na kontakte by nemalo byť menšie ako 12 V. Ak napätie na kontakte nie je alebo je menšie ako 12 V, tak to značí, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod napájania alebo je chybná ECU.
  Pozor: Po dokončení merania napätia vypnite zapaľovanie.
 6. Ohmmetrom zmerajte odpor medzi kontaktmi cievky.
  Poznámka: Elektrický odpor medzi kontaktmi 1-3 musí byť blízky nule (okolo 1 Ohm). Odpor medzi kontaktmi 1-2 a 2-3 by mal byť väčší (inklinujúci k nekonečnu). Chybnú cievku je potrebné vymeniť.
 7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží zapaľovacie cievky v hlave bloku motora.
 8. Vyberte zapaľovaciu cievku z hlavy bloku motora.

Montáž

Namontujte zapaľovaciu cievku v opačnom poradí.