8.4.13. Snímač polohy škrtiacej klapky - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať

 1. multimeter (s režimom voltmetra a ohmmetra),
 2. kúsky vodičov.

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoratívny kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Uvoľnite západku konektoru káblového zväzku a odpojte ho od snímača polohy škrtiacej klapky.
 4. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre motora.
 5. Zapnite zapaľovanie, pripojte plusový vodič voltmetra ku kontaktu A v konektori káblového zväzku (číslovanie kontaktov je naznačené na konektori) a odmerajte näpatie napájania.
  Poznámka: Napätie na kontakte A by malo byť približne 5 V. Ak napätie v konektore nie je alebo je menšie ako 5 V, znamená to porušený obvod napájania alebo nesprávnú ECU.
  Pozor: Po odmeraní napätia vypnite zapaľovanie.

Demontáž

 1. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia regulátor voľnobehu k zostave škrtiacej klapky.
 2. Odstráňte snímač polohy škrtiacej klapky z osky klapky. Spojenie snímača so zostavou škrtiacej klapky je spojené penovým krúžkom.
  Odporúčanie: Uistiť sa o chybe snímača polohy škrtiacej klapky môžete jeho výmenou za funkčný.

Montáž

 1. Nasuňte snímač na osku škrtiacej klapky.
  Pozor: Kontakty správne namontovaného snímača by mali smerovať k prepážke motorového priestoru.
 2. Zadržte snímač v polohe, v ktorej sú dierky pre skrutky zarovnané s závitovými otvormi na zostave šrtiacej klapky a otočte kladkou škrtiacej klapky až na doraz.
  Pozor: Ak tento úkon nie je možné urobiť bez toho, aby ste otočili snímačom, znamená to, že snímač ja zle namontovaný. Zosuňte ho z osky škrtiacej klapky a namontujte v inej polohe.
 3. Ubezpečte sa, že snímač je správne namontovaný, zaskrutkujte skrutky, ktoré ho držia a pripojte k nemu konektor káblového zväzku.