13.10.9. Svetlo na osvetlenie poznávacej značky - demontáž, výmena žiarovky a montáž

Pod obložením dvier batožinového priestoru sú namontované dve svietidlá na osvetlenie ŠPZ.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami). Vypnite vonkajšie osvetlenie.
  2. Opatrne plochým skrutkovačom stlačte západku svetla a vyberte svetlo na osvetlenie ŠPZ z obloženia dvier batožinového priestoru.
    Poznámka: Ak je nutné svetlo odstrániť odpojte konektor vodičov od svetla.
  3. Na výmenu žiarovky pootočte proti smeru hodinových ručičiek jej objímku a vyberte ju z telesa svetla.
  4. Vyberte žiarovku z objímky a nahraďte ju novou.
  5. Namontujte objímku so žiarovkou do svetla.
  6. Vložte pravú časť svetla do otvoru dvier, potom zatlačte na ľavú časť, tak aby zapadla západka.