13.10.5. Bočné smerovky - demontáž, výmena žiarovky a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
    Pozor: Pri odstraňovaní smeroviek nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k zlomeniu pružného fixátora smerovky, ktorý je vyrobený z plastu.
  2. Jemne pohnite bočnou smerovkou spolu s tesnením smerom dopredu cca 2 - 3 mm a odtiahnite zadnú časť smerovky od blatníku (posunutím smerovky dozadu vyveste západku prednej časti smerovky).
    Poznámka: Ak je potrebné smerovku odstrániť, odpojte konektor vodičov od objímky žiarovky.
  3. Odsuňte smerovku od blatníku a vyberte objímku spolu so žiarovkou z telesa smerovky.
  4. Vyberte chybnú žiarovku z objímky.
  5. Namontujte novú žiarovku a vložte objímku so žiarovkou do telesa smerovky.
  6. Založte prednú západku smerovky do otvoru. Pritlačte zadnú časť smerovky ku blatníku, aby zapadla, čím sa smerovka zafixujte.