8.3.13. Palivový modul - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Zmiernite tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
  Pozor: Aj po znížení tlaku paliva zostáva v palivových hadiciach malé množstvo paliva.
 3. Vyklopte sadák zadného sedadla, odklopte koberec a zvukovú izoláciu nad krytom otvoru. Krížovým skrutkovačom uvoľnite štyri samorezky, ktoré držia kryt otvoru a kryt odstráňte.
 4. Odstráňte nahromadený prach a nečistoty z palivového modulu.
 5. Stlačte západku a odpojte konektor káblového zväzku od palivového modulu.
 6. Stlačte pružinové západky a odpojte konce palivových hadíc od palivového modulu.
 7. Odsuňte hadičky od modulu.
 8. Jemnými údermi kladivka cez priebojník uvoľnite proti smeru hodinových ručičiek upínací krúžok palivového modulu.
 9. Vyberte palivový modul z nádrže.
  Pozor: Pri vyberaní palivového modulu dávajte pozor, aby nedošlo o ohnutiu páčky snímača ukazovateľa úrovne paliva. Palivový modul mierne nakloňte a opatrne vysuňte plavák von z nádrže.
 10. Poškodené tesnenie vymeňte.

Montáž

 1. Opatrne vložte plavák do otvoru nádrže, palivový modul umiestnite a natočte tak, aby šípka 1 na jeho kryte smerovala dozadu (proti smeru chodu vozidla) a výstupok 2 dosadol do drážky v prírube privarenej na palivovej nádrži.
 2. Priskrutkujte upínací krúžok k nádrži a otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
 3. Uistite sa, že palivový modul pevne drží a sú k nemu pripojené koncovky palivových hadíc a konektor káblového zväzku.
 4. Zapnite zapaľovanie na 5 sekúnd a skontrolujte tesnosť spojov. Ak je to nutné, skontrolujte spojenie palivových hadíc.
 5. Na záver umiestnite kryt otvoru a sedák zadného sedadla na ich miesto.