8.3.2. Popis konštrukcie

Palivový systém tvorí palivová nádrž, palivový modul, palivový filter, palivová rampa so vstrekovačmi, vzduchový filter, palivové potrubia, škrtiaca klapka, sací modul a tiež systém kondenzácie palivových výparov.

Schéma palivového systému motora:

 1. zostava škrtiacej klapky,
 2. odvzdušňovací ventil pohlcovača,
 3. palivový filter,
 4. separátor,
 5. plniace potrubie,
 6. pohlcovač palivových výparov,
 7. vstrekovače,
 8. diagnostický nátrubok palivovej rampy,
 9. palivová rampa,
 10. palivová nádrž,
 11. palivový modul.

Rozloženie elementov palivového systému v motorom priestore:

 1. sací modul,
 2. zostava škrtiacej klapky,
 3. potrubie privádzajúce vzduch k škrtiacej klapke,
 4. vzduchový filter,
 5. prívod vzduchu,
 6. palivová rampa,
 7. tiahlo škrtiacej klapky,
 8. diagnostický nátrubok palivovej rampy.
Poznámka: Na fotke je motor bez dekoračného krytu.

Vzduch, ktorý vstupuje do valcov motora, je zbavený prachu vo vzduchovom filtri. Vzduchový filter je namontovaný v motorovom priestore na troch gumených silentblokoch. Filtračný element filtra - vymeniteľný, vyrobený zo špeciálneho papieru. Aby sa zabránilo vniknutiu znečisteného vzduchu do sacieho potrubia, má filtračný element v hornej časti tesniacu obrubu. Za účelom výmeny filtračného elementu je kryt filtra odnímateľný. Prefiltrovaný vzduchu prúdi k váhe vzduchu a následnej cez potrubie k škrtiacej klapke.

Škrtiaca klapka reguluje množstvo vzduchu, ktorý vstupuje do valcov motora. Tiahlo škrtiacej klapky je lankové a je spojené s plynovým pedálom. Škrtiaca klapka sa otáča na oske vo vnútri telesa (nátrubku). Teleso škrtiacej klapky je namontované na prírube sacieho modulu na kolíkoch. Vo vnútri telesa je kanálik na chladiacu kvapalinu. Pomocou gumených hadíc je tento kanálik prepojený s chladiacim systémom. Chladiaca kvapalina cirkuluje cez teleso škrtiacej klapky, aby sa zabránilo zamrznutiu vnútorných dutín telesa vplyvom studeného vzduchu. Na telese škrtiacej klapky sú nátrubky na prepojenie s pohlacovačom pár a systémom ventilácie skrine motora.

Teleso škrtiacej klapky a na ňom namontovaný snímač polohy škrtiacej klapky a regulátor voľnobehu spolu tvoria tzv. zostavu škrtiacej klapky.

Zostava škrtiacej klapky:

 1. uchytenie tiahla škrtiacej klapky,
 2. nátrubok na spojenie s chladiacim systémom motora,
 3. nátrubok na prívod plynov z skrine motora,
 4. nátrubok na spojenie s chladiacim systémom motora,
 5. snímač polohy škrtiacej klapky,
 6. regulátor voľnobehu,
 7. nátrubok na spojenie s pohlcovačom pár,
 8. škrtiaca klapka,
 9. nátrubok telesa škrtiacej klapky.

Sací modul - vyrobený zo špeciálneho plastu, predstavuje samostatný nerozoberateľný element, slúži na privádzanie vzduchu od škrtiacej klapky k sacím ventilom valcov motora.

Zásoba paliva je uložená v nádrži s objemom 50 l. Palivová nádrž - oceľová, zvarená z dvoch lisovaných častí. Nádrž je zavesená na spodku vozidla na dvoch oceľových pásovinách. Plniace hrdlo palivovej nádrže je vyvedené na pravú stranu vozidla a uzatvorené uzáverom. Uzáver má dva ventily: jeden pretlakový na uvoľnenie tlaku výparov paliva z nádrže (hlavne pri stúpnutí teploty okolitého vzduchu) a druhý pre prívod vzduchu z atmosféry pri poklese paliva v nádrži (ten zabraňuje vzniku silného podtlaku v nádrži).

Palivo je z nádrže čerpané elektrickým palivovým čerpadlom ponorného typu, ktoré je umiestnené priamo v palivovej nádrži. Pre prístup k čerpadlu je v dne vozidla pod sedákom zadného sedadla umiestnený otvor s krytom.

Na vstupnom nátrubku palivového čerpadla je umiestnený sitkový filter, ktorý zachytáva malé pevné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v nádrži spolu s benzínom. Na čerpadlo je privedené napätie na pokyn ECU po zapnutí zapaľovania. Ak po zapnutí zapaľovania nezaznamená ECU do 2-3 sekúnd pokus o naštartovanie, tak palivové čerpadlo odpojí.

Palivové čerpadlo:

 1. výčnelok na uchytenie sitkového filtra,
 2. vstupný nátrubok na pripojenie sitkového filtra,
 3. teleso,
 4. elektrický konektor,
 5. výstupný nátrubok na spojenie s krytkou palivového modulu flexibilnou hadičkou.

Palivové čerpadlo je integrované spolu so snímačom ukazovateľa úrovne paliva a regulátorom tlaku paliva do jedného celku - palivového modulu (často nazývaného aj ako elektrické benzinové čerpadlo).

Palivový modul motora:

 1. vstupný nátrubok (na prívod paliva k regulátoru tlaku),
 2. výstupný nátrubok,
 3. kryt modulu,
 4. snímač ukazovateľa úrovne paliva,
 5. odberná komora,
 6. vodiaci čap krytu modulu.

Od čerpadla prúdi benzín cez flexibilnú hadičku palivového modulu a palivovú hadičku do palivového filtra, kde sa palivo dôkladne prefiltruje.

Palivový filter - papierový, namontovaný v kovovom neroberateľnom púzdre.

Palivový filter:

 1. vstupný nátrubok,
 2. púzdro,
 3. šípka smeru prietoku paliva (namaľovaná na kryte filtra),
 4. výstupný nátrubok.

Prefiltrované palivo, ktoré prešlo (z výstupného nátrubku palivového modulu) cez palivový filter sa palivovou hadicou znovu vracia a privádza k rozdvojke k vstupnému nátrubku palivového modulu a prúdi k palivovej rampe. Prebytočné palivo sa uvoľní cez regulátor tlaku do nádrže. Regulátor tlaku paliva je umiestnený v kryte palivového modulu.

Regulátor tlaku paliva - prepúšťací ventil, ktorý udržiava v systéme (v palivových hadiciach) pracovný tlak 378 - 390 kPa, ktorý je nutný pre správnu funkciu systému vstrekovania.

Regulátor tlaku paliva motora:

 1. otvor pre uvoľnenie prebytočného paliva,
 2. tesniaci krúžok,
 3. otvor pre prívod paliva k regulátoru,
 4. tesniaci krúžok,
 5. kryt,
 6. vývod pre pripojenie regulátora na kostru.

Palivová rampa nesie štyri vstrekovače a privádza k nim palivo. Spojenie rampy so vstrekovačmi je utesnené gumenými krúžkami. Rampa je uchytená na hlave bloku motora skrutkami.

Palivová rampa motora spolu so vstrekovačmi:

 1. diagnostický nátrubok (na kontrolu pracovného tlaku, zakrytý závitovým uzáverom),
 2. palivová rampa,
 3. miesto na spojenie s palivovou hadicou,
 4. vstrekovač,
 5. vstrekovač,
 6. vstrekovač,
 7. vstrekovač.

V súlade s platnými ekologickými požiadavkami, je vozidlo vybavené systémom zachytávania palivových výparov, priestor nad palivom v palivovej nádrži je prepojený s atmosférou len nepriamo, a to cez elementy tohto systému. Systém pozostáva zo separátora, pohlcovača, odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača, spojovacích potrubí a hadíc. Separátor je uchytený pod ľavým zadným blatníkom vozidla. V separátore sú vypáry z benzínu čiastočne kondenzované a cez plniace potrubie vracané späť do palivovej nádrže.

Pohlcovač palivových výparov:

 1. hadička na spojenie pohlcovača so separátorom,
 2. teleso pohlcovača,
 3. nátrubok na prepojenie vnútornej dutiny pohlcovača s atmosférou,
 4. hadička na spojenie pohlcovača s odvzdušňovacím ventilom pohlcovača.

Zo separátoru prúdia neskondenzované výpary benzínu potrubiami a spojovacími hadicami do pohlcovača, ktorý nedovolí výparom uniknúť do atmosféry. Pohlcovač - nádoba, kde sú výpary z benzínu pohlcované aktívnym uhlím. Pri práci motora na vysokých otáčkach vyšle ECU signál na otvorenie odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača a výpary z benzínu sa nasávajú do vstupu sacieho modulu.

Pohlcovač je uchytený na ľavej strane palivovej nádrže a je zakrytý ochranným štítom.