16.15. Piestne krúžky a ojnicové ložiská motora 1,6i - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať prípravok na piestne krúžky.

Demontáž

 1. Odstráňte hlavu bloku motora (pozri: Hlava valcov motora 1,6i- demontáž a montáž).
 2. Odstráňte zberač oleja (pozri: Zberač oleja - demontáž a montáž).
 3. Pootočte kľukovým hriadeľom v smere hodinových ručičiek tak, aby bol piest prvého valca v spodnej polohe.
 4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 14 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia veko ojnice prvého valca a veko odstráňte.
 5. Zaprite rúčku kladiva o piest, vytlačte ho dohora a vyberte ho z valca.
 6. Vyberte ložiskové panvičky z ojnice a jej veka.
  Pozor: Pri rozoberaní ojnice z nej nevyberajte skrutky!
 7. Upevnite piest za ojnicu vo zveráku.
 8. Mierne rozovrite zámok horného tesniaceho krúžku a odstráňte ho.
 9. Analogicky ostráňte spodný tesniaci krúžok.
 10. Potom odstráňte stierací krúžok…

  …a jeho rozovierač.

Montáž

 1. Dôkladne očistite piest od sadzí a usadenín. Prezrite piest a ojnicu - trhliny na nich nie sú prípustné.
 2. Nové krúžky vyberajte podľa priemeru piestu - nominálnej alebo opravnej veľkosti. Na krúžkoch nominálnej veľkosti nie je označenie, na opravných krúžkoch so zväčšným priemerom o 0,4 alebo 0,8 mm sú značky "40" resp. "80".
 3. Pred osadením nových krúžkov zmerajte pomocou súpravy sond medzeru medzi piestnym krúžkom a stenou drážky, do ktorej krúžok bude osadený.

  Ak je medzera väčšia ako je prípustné (pozri: Tabuľka 16.3), tak piest vymeňte.
  Tabuľka 16.3 - Prípustná medzera v drážke piestneho krúžku
  Krúžok Medzera medzi krúžkom a stenou drážky, mm
  Horný tesniaci krúžok 0,04 - 0,075
  Spodný tesniaci krúžok 0,03 - 0,065
  Stierací krúžok 0,02 - 0,055
  Stierací krúžok a horný tesniaci krúžok umiestnite tak, aby nápis "TOP", "ВАЗ" alebo iný bol na hornej strane.

  Spodný tesniaci krúžok umiestnite tak, aby drážka smerovala dole alebo nápis "TOP" hore.
 4. Krúžky nasaďte na piest nasledujúcim spôsobom:
  • rozovrite zámok krúžku (nie viac, ako je potrebné na nasadenie na piest), založte na piest najprv zámok a potom aj zandú časť krúžku,
  • nové krúžky osaďte na piest začínajúc s rozovieračom stieracieho krúžku, po umiestnení olejového krúžku sa musí zámok rozovierača nachádzať pootočený o 180° oproti zámku samotného krúžku,
  • po montáži krúžkov na piest pootočte ich zámky tak, aby zámok horného tesniaceho krúžku zvieral uhol 45° s osou piestneho čapu, zámok spodného tesniaceho krúžku zvieral uhol 180° a zámok olejového krúžku zvieral 90° vzhľadom k zámku horného tesniaceho krúžku.
 5. Namažte čistým motorovým olejom piest, krúžky a vnútorný povrch valca.
 6. Osaďte prípravok na piest a stlačte jeho krúžky, rovnomerne zľahka poklepte rúčkou kladiva po prípravku, aby si krúžky dobre sadli.
 7. Utrite dosucha lôžka ložiskových panvičiek v ojnici aj vo veku a namontujte ložiskové panvičky do spodného oka ojnice.
 8. Namažte vnútorný povrch ložiskových panvičiek a dosadacie krky kľúkového hriadeľa čistým motorovým olejom. Pootočte kľukový hriadeľ tak, aby bol krk daného valca v spodnej polohe.
 9. Umiestnite piest na blok a otočte ho tak, aby šípka na dne piestu bola otočená na stranu remenice kľukového hriadeľa (pozri: Piesty a ojnice motora 1,6i - výmena).
 10. Pritlačte prípravok k bloku a poklepte rúčkou kladiva po dne piestu tak, aby ste ho zapustili do valca, súčasne sledujte postup ojnice ku krku kľúkového hriadeľu.
 11. Namontujte na ojnicu veko spolu s ložiskovou panvičkou a zatiahnite jej matice silou 43,32 - 53,51 Nm.
  Pozor: Veká ojníc nie sú zameniteľné. Na ojnici a jej veku je vyrazené číslo valca, v ktorom by mala byť ojnica namontovaná. Na zloženej ojnici musí byť číslo na jednej strane.
  Krúžky ďalších troch piestov vymeňte rovnakým spôsobom.
  Po namontovaní všetkých piestov poskladajte motor v opačnom poradí.