16.11. Nastavenie vôle ventilov rozvodového mechanizmu motora 1,6i

Poznámka: Na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti drieku ventilu je nutné, aby medzi vačkou vačkového hriadeľu a zdvihátkom ventila bola určitá vôla. Pri sacích ventiloch by mala byť vôla medzi 0,15 - 0,25 mm a pri výfukových ventiloch 0,30 - 0,40 mm. Požadovaná vôla sa dosahuje výberom vymedzovacích podložiek vhodnej hrúbky. Podložky sú umiestnené vo výklenku, ktorý sa nachádza na vrchu zdvihátok. Aby sa podložky ľahšie vyberali, na hornej hrane zdvihátka je urobená drážka.

Veľkosť podložky je vyznačná na jej styčnej ploche.
Odporúčanie: Prácu je vhodné rozdeliť na dve etapy. Najskrôr zmerať vôlu a vypočítať hrúbku nových podložiek, potom nové podložky nakúpiť a namontovať.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Pozor: Kontrolu a vymedzenie vôle vykonávajte na studenom motore (pri teplote okolo 20 °C).

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte kryt hlavy bloku motora (pozri: Tesnenie krytu hlavy bloku motora 1,6i - výmena).
 3. Odstráňte predný kryt rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 4. Lekárskou striekačkou alebo gumeným balónikom odstráňte zvyšky oleja okolo zdvihátok ventilov.
 5. Umiestnite zariadenie na nastavovanie ventilov na kolíky hlavy bloku motora a upevnite ho maticami, ktoré držali kryt hlavy bloku motora.
  Odporúčanie: Existuje niekoľko spôsobov vymedzovania vôle. Líšia sa poradím merania veľkostí vôľ na ventiloch. V každom prípade, veľkosť vôle sa meria, keď je ventil uzatvorený (t. j. jeho zdvihátko nie je stlačené vačkou vačkového hriadeľu). Ak je ťažké určiť polohu ventilu, mali by ste sa riadiť spôsobom uvedeným nižšie.
 6. Otáčajte kľukovým hriadeľom v smere hodinových ručičiek až kým piest prvého valca nebude v polohe hernej úvrate kompresného zdvihu.
  Poznámka: Kľukový hriadeľ je možné otáčať očkovým kľúčom veľkosti 17 mm za šrób, ktoré drží jeho remenicu alebo veľkým plochým skrutkovačom za zuby zotrvačníka. K tomu však bude potrebné odstrániť spodný kryt spojkovej skrine (pozri: Prevodovka - demontáž a montáž).
 7. Pootočte hriadeľ z polohy hornej úvrate o uhol 40 - 50 ° (o 3 zuby remenice vačkového hriadeľu), sondami vhodnej hrúbky zistite veľkosť vôle v pohone ventilov 1 a 3 (pri číslovaní po poradí od remenice vačkového hriadeľu).
  Poznámka: Sonda vhodnej hrúbky by mala klásť ľahký odpor pri vsúvaní medzi vačku vačkového hriadeľu a vymedzovaciu podložku zdvihátka.
 8. Ak veľkosť vôle nie je v norme, otočte zdvihátko drážkou smerom k sebe. Zariadením zatlačte ventil a zaistite zdvihátko proti otáčaniu vložením skrutkovača do drážky. Fixátorom zariadenia zaistite zdvihátko v spodnej polohe.
 9. Pinzetou vyberte vymedzovaciu podložku.
 10. Podľa značenia na podložke zistite jej hrúbku. Ak je značenie nečitateľné, odmerajte hrúbku podložky mikrometrom.
 11. Vypočítajte vôlu novej vymedzovacej podložky podľa predpisu:
  1. pre sacie ventily: Z = Y + X - 0,2 mm,
  2. pre výfukové ventily: Z = Y + X - 0,3 mm,
  kde:
  • Z - vypočítaná hrúbka novej vymedzovacej podložky,
  • Y - hrúbka starej vymedzovacej podložky,
  • X - vôla zistená pomocou sondy.
 12. Vyberte novú podložku, ktorej hrúbka je blízko vypočítanej hodnoty (± 0,05 mm).
 13. Namontujte novú podložku do zdvihátka (značením smerom dole).
 14. Zatlačte zdvihátko a uvoľnite fixátor zariadenia.
 15. Dodržte poradie, ktoré je uvedené v Tabuľke 16.2, skontrolujte a ak je to nutné vymedzte vôľu v pohone ostatných ventilov.
  Tabuľka 16.2
  Uhol pootočenia kľukového hriadeľu z polohy hornej úvrate kompresného zdvihu prvého valca, grad. Vačka
  výfuková sacia
  40 - 50 1 3
  220 - 230 5 2
  400 - 410 8 6
  580 - 590 4 7
 16. Odstráňte zariadenie na vymedzovanie vôle ventilov a namontujte odstránené diely v opačnom poradí.