16.19. Zapaľovacie cievky motora 1,6i - kontrola a výmena

Odporúčanie: Pri operatívnej kontrole funkčnosti systému zapaľovania možno použiť tester iskry pre motory so vstrekovaním paliva. Nasuňte ho na zapaľovaciu sviečku a pripojte k nemu vysokonapäťový kábel. Pri kontrole je nutné riadiť sa inštrukciami, ktoré sú priložené k prístroju.

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom voltmetra a ohmmetra).

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a vypnite zapaľovanie.
 2. Uvoľnite fixátor, odpojte konektor káblového zväzku 1 od kontaktov zapaľovacieho modulu 2.
 3. Zapnite zapaľovanie, multimetrom odmerajte napätie medzi kontaktom 15 konektora káblového zväzku a kostrou.
  Odporúčanie: Napätie by nemalo byť menšie ako 12 V. Ak napätie v konektori nie je alebo je menšie ako 12 V, znamená to, že akumulátor je vybitý alebo je poškodený nápajcí obvod alebo ECU.
  Pozor: Po ukončení merania vypnite zapaľovanie.
 4. Odpojte vysokonapäťový kábel od zapaľovacej sviečky (pozri: Vysokonapäťové káble - kontrola a výmena).
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky vrchného úchytu držiaku zapaľovacej cievky.
 6. Kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite zatiahnutie spodnej skrutky uchytenia držiaku zapaľovacej cievky a držiak odstráňte spolu s cievkou.
 7. Odpojte vysokonapäťový kábel od zapaľovacej cievky.
 8. Ohmmetrom odmerajte elektrický odpor medzi stredným kontaktom 15 a telesom (držiakom). Prístroj by mal ukázať, že primárne vinutie cievky a kostra nie sú spojené (sú odizolované). Postupne odmerajte elektrický odpor medzi stredným kontaktom 15 a krajnými kontaktmi - 1a a 1b. Odpor oboch primárnych vinutí cievky by mal byť okolo 0,5 Ohmu.
  Poznámka: Pri meraní malých hodnôt elektrického odporu (okolo 1 Ohmu) sa musí vziať do úvahy aj vnútorný odpor prístroja, ktorý možno zistiť spojením sond ohmmetra.
 9. Ohmmetrom odmerajte odpor medzi vysokonapäťovými kontaktmi cievky 1 a 4, a potom medzi 2 a 3. Odpor vinutí by mal byť okolo 5,4 kOhmu.
  Odporúčanie: Nesprávnu zapaľovaciu cievku je nutné vymeniť.
 10. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite štyri skrutky, ktoré držia cievku k držiaku a cievku odmontujte.
 11. Namontujte zapaľovaciu cievku v opačnom poradí. Vysokonapäťové káble pripojte podľa čísla valcov, ktoré sú nanesené na každom kábli aj na telese modulu blízko kontaktov.
  Odporúčanie: Vzhľadom na to, že číslovanie kontaktov cievky, ktorá je namontovaná na motore, nie je vidno, pripojte vysokonapäťové káble ku kontaktom zapaľovacej cievky ešte pred jej montážou na motor.