14.8.8. Dvere batožinového priestoru - demontáž a montáž

Poznámka: Tento úkon je náročný, preto by sa mal vykonávať len v krajných prípadoch. Nápajanie elektrických zariadení dvier ja zabezpečené cez dva káblové zväzky, ktoré sú vedené zadnými stĺpikmi. Ak chcete odstrániť dvere vozidla, musíte odstrániť oba káblové zväzky z ich vnútroných dutín, pri tom budete musieť odpojiť všetky koncovky vodičov zo spojovacích konektorov. Je možné vodiče rozrezať a pri skladaní ich spojiť, k tomuto účelu môžete použiť Faston konektory. Dvere je možné odstrániť aj ako celok a zväzky káblov odstrániť z kablíny cez otvory v karosérii. Pri tom je nutné odstrániť obloženie zadných stĺpikov karosérie, odpojiť a demontovať konektory káblových zväzkov dvier. Práca je znázornená na čiastočene rozobratých dverách.

Na vykonanie tejto roboty budete potrebovať pomocníka.

Demontáž

 1. Odstráňte obloženie dvier (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
  Odporúčanie: Zapamätajte si, ako sú káblové zväzky uložené vo dverách, fixkou alebo šidlom si poznačte farby drôtov na všetkých spojovacích konektoroch. Tým si uľahčíte následnú montáž.
 2. Odstráňte stierač zadného skla (pozri: Stierače zadného skla - demontáž a montáž).
 3. Odpojte konektor s vodičmi zadného zámku dvier (pozri: Zámok dvier batožinového priestoru - demontáž, montáž a nastavenie).
 4. Odpojte vodiče od osvetlenia evidenčného čísla.
 5. Odpojte koncovky dvoch vodičov od vykurovacieho telesa zadného skla (pozri: Zadné sklo - výmena).
 6. Odstráňte prídavné brzdové svetlo (pozri: Prídavné brzdové svetlo - demontáž a montáž).
 7. Vyberte držiaky káblových zväzkov z panelu dvier.
 8. Narovnajte kovovú sponku, podpáčte dva zaisťovacie výstupky a vytiahnite koncovky vodičov z konektoru, ktorý je pripojený k stieraču.
 9. Analogicky odpojte od konektoru všetky vodiče a rozoberte aj druhé konektory.
 10. Rozmotajte alebo rozrežte izolačnú pásku a rozpleťte káblový zväzok dvier na dve vetvy.
 11. Odstráňte trysku ostrekovača zadného skla (pozri: Trysky ostrekovačov - výmena).
  Odporúčanie: Ak budete dvere znova montovať na vozidlo, pred tým, ako vytiahnete káble z dvier, priviažte k nim pevnejšie šnúry. Pri montáži šnúry použijete na prevlečenie káblov cez vnútro dvier. Obdobne môžete postupovať pri hadičeke ostrekovača, prichyťte k jej koncu šnúru alebo drôt pomocou izolačnej alebo lepiacej pásky.

  Po vytiahnutí vodičov a hadičky nezabudnite odviazať šnúry, ktoré chcete nechať vo dverách.
 12. Odstráňte ochrannú trubku z otvoru dvier a vytiahnite von pravú vetvu káblového zväzku spolu s trubkou ostrekovača.
 13. Obdobne vytiahnite z dvier ľavú vetvu káblového zväzku.
 14. Podložte pod dvere drevenú latku a odstráňte plynové vzpery dvier (pozri: Plynové vzpery dvier - výmena).
  Pozor: Nasledujúce úkony je potrebné vykonávať s pomocníkom, ktorý bude vykonávať rovnaké úkony na druhej strane dvier.
 15. Držte dvere a nástrčovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia dvere na závesoch.
 16. Odpojte záves a odstráňte dvere vozidla.
  Poznámka: Pokiaľ to nie je nutné, neodstraňujte závesy z karosérie. Matice závesov sú zakryté obložením stropu, ktoré je prilepené ku karosérii.

Montáž

Namontujte dvere v opačnom poradí. Pri montáži nových dvier pretiahnite drôty s pomocou medeného alebo tenkého (priemer 0,8 - 1,0 mm) oceľového drôtu. Drôty pripojte podľa predpripravených značiek alebo podľa elektrickej schémy vozidla (pozri: Schémy elektrických rozvodov).