14.7.1. Čalúnenie dvier - demontáž a montáž

Poznámka: Pri odstraňovaní obloženia dvier pravdepodobne poškodíte jeho plastové držiaky, preto skôr ako začnete, zaobstarajte si dostatočný počet nových držiakov (8 ks).

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Vyskrutkujte a odstráňte gombík blokovania zámku dvier.
 3. Hrotom plochého skrutkovača vytlačte rozetu obloženia kľučky okna a rozetu odstráňte (rozeta drží rúčku na hriadeli mechanizmu posúvača okna).
 4. Odstráňte z hriadeľu posúvača kľučku a jej obloženie.
 5. Potiahnite vnútornú páčku zámku a krížovým skrutkovačom uvoľnite jej skrutku.
 6. Odstráňte vnútornú páčku zámku.
 7. Šidlom alebo plochým skrutkovačom s tenkým hrotom podpáčte a odstráňte dve krytky vnútorneho madla dvier. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia vnútorné madlo dvier.
 8. Odstráňte madlo dvier.
 9. Plochý skrutkovač strčte medzi dvere a obloženie a striedavo vytiahnite osem držiakov obloženia z otvorov vo dverách a obloženie odstráňte…

  …(umiestnenie držiakov je znázornené na odstránenom obložení).

Montáž

Namontujte obloženie v opačnom poradí, poškodené držiaky vymeňte za nové.