13.9.1. Združené spínače pod volantom - demontáž, kontrola a montáž

Združené spínače je možné odstraňovať samostatne v prípade ich kontroly či výmeny. Pred rozoberaním stĺpiku riadenia alebo inými podobnými prácami je vhodné združené spínače odstrániť spolu s ich konektormi.

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter.

Pozície pák združených spínačov:

 1. ľavý združený spínač (spínač svetiel a smeroviek),
 2. pravý združený spínač (spínač stieračov a ostrekovačov).
Poznámka: Prerušovaná čiara znázorňuje pozíciu, v ktorej páka spínača nie je zafixovaná. V páčke pravého spínača sú zabudované dve tlačidlá na ovládanie palubného počítača.

Demontáž združených spínačov

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku z mínusového pólu akumulátora.
 2. Odstráňte dekoračný kryt stĺpiku riadenia (pozri: Dekoračný kryt stĺpiku riadenia - demontáž a montáž).
 3. Stlačte pružné fixátory pravého spínača a vytiahnite ho spolu s pripojeným konektorom káblového zväzku.
 4. Odpojte konektor káblového zväzku od spínača.
 5. Odpojte konektor káblového zväzku ovládacích tlačidiel palubného počítača.
 6. Analogicky odstráňte ľavý združený spínač.

Kontrola

Multimetrom v režime ohmmetra skontrolujte uzavretie kontaktov v rozličných polohách páky spínača.

Poznámka: Postup spínania kontaktov v rozličných polohách páky prepínača je uvedený v Tabuľke 13.9.1).

Tabuľka 13.9.1
Poloha páky spínača Ľavý spínač Pravý spínač
Uzavreté kontakty* Zapnutý elektrický spotrebič Uzavreté kontakty* Zapnutý elektrický spotrebič
1 49a-49aL Ľavá smerovka 53е-53 Stierače čelného skla vypnuté
2** 49a-49aL Ľavá smerovka 53е-53
53а-j
Krátkodobé zapnutie stieračov čelného skla
3 - Smerovka vypnutá 53е-53
53а-j
Prerušovaná práca stieračov čelného skla
56-56b Stretávacie svetlá
4** 49a-49aR Pravá smerovka 53е-53
53а-53
1. rýchlosť stieračov čelného skla
5 49a-49aR Pravá smerovka 53е-53
53а-53b
2. rýchlosť stieračov čelného skla
6** 30-56a Bliknutie diaľkovými svetlami 53е-53
53ah-53W
Ostrekovač čelného skla
Ostrekovače a stierače reflektorov***
56-56b Stretávacie svetlá
7 56-56a Diaľkové svetlá 53е-53
53ah-53H
Stierač zadnéko skla
8** - - 53е-53
53ah-53H
Stierač zadnéko skla
53ah-WH Stierač zadnéko skla
* Označenie kontaktov nájdete na telese spínača.
** Pevná pozícia.
*** Namontované len na niektorých vozidlách.

Montáž združených spínačov

Namontujte spínače v opačnom poradí.

Demontáž konektoru

 1. Odstráňte dekoračný kryt stĺpiku riadenia (pozri: Dekoračný kryt stĺpiku riadenia - demontáž a montáž).
 2. Odstráňte volant (pozri: Volant - demontáž a montáž).
 3. Odstráňte združené spínače (pozri vyššie).
 4. Na vozidlách s airbagom vodiča odpojte konektor vodičov od kontaktného krúžku.
  Poznámka: Odstrániť konektor je možné spolu s kontaktným krúžkom. V prípade potreby uvoľnite štyri samorezky a odstráňte kontaktný krúžok z hriadeľu volantu.
  Pozor: Pri demontáži volantu je pohyblivá časť kontaktného krúžku zafixovaná blokovacím mechanizmom, ktorý bráni jej otáčaniu. Netlačte na koleso fixátora a neotáčajte pohyblivou časťou kontaktného krúžku. Vo výsledku by pri skladaní mohla byť narušená stredová poloha pohyblivej časti krúžku. Pri tom je veľmi pravdepodobné, že kontaktný krúžok by sa poškodil pri vytočení volantu do jednej krajných polôh.
 5. Odpojte konektor vodičov spínač trúby.
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite zatiahnutie skrutky, ktorá drží konektor združených spínačov a odstráňte ho zo stĺpiku riadenia.

Montáž konektoru

 1. Namontujte konektor na stĺpik riadenia.
 2. Zľahka zatiahnite sťahujúcu skrutku, ktorá drží konektor (tak aby bolo možné polohu spínačov zmeniť pomocou rúk).
  Poznámka: Konektor združených spínačov je potrebné namontovať do takej polohy, v ktorej je možné strednú samorezku, ktorá drží spodný kryt stĺpiku riadenia, zaskrutkovať do príslušného otvoru v konektore.
 3. Umiestnite spodný kryt stĺpiku riadenia na jeho miesto a krížovým skrutkovačom zaskrutkujte dve samorezky, ktoré kryt držia k priečke palubnej dosky.
 4. Nastavte polohu konektoru na stĺpiku riadenia tak, aby bolo možné zaskrutkovať strednú samorezku, ktorá drží kryt stĺpiku riadenia, do príslušného otvoru v konektore.
 5. Po nájdení optimálnej polohy konektora vyskrutkujte dve samorezky a odstráňte spodný kryt stĺpiku riadenia.
 6. Utiahnite skrutku konektoru tak, aby s ním nebolo možné pohnúť.
 7. Ďalšie úkony vykonajte v opačnom poradí ako pri demontáži.