11.4. Volant - demontáž a montáž

Poznámka: Práca je ukázaná na vozidle, ktoré je vybavené airbagom. Práca na vozidle bez airbagu sa vykonáva analogicky.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od záporného pólu akumulátoru.
  Pozor: Aby ste predišli vystreleniu arigbagu na vozidle, ktoré je ním vybavené, počkajte aspoň 5 minút po odpojení akumulátoru pred tým, ako budete pokračovať vo vykonávaní práce.
 2. Natočte predné kolesá vozidla do priamej polohy.
 3. Na každej strane volantu povoľte imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm jednu skrutku, ktorá drží modul airbagu.
 4. Tenkým plochým skrutkovačom uvoľnite modul tak, že ľuvoľnú z povolených skrutiek uvoľníte zo záberu (skrutky z otvorov nevypadnú a bránia demontáži modulu z volantu).
 5. Odsuňte modul airbagu od volantu, hrotom skrutkovača uvoľnite západku konektoru káblov.
 6. Odpojte konektor káblov od modulu airbagu a odstráňte veko volantu ako celok.
 7. Ak bude nutné opätovne namontovať volant v rovnakej pozícii, urobte ľubovoľným spôsobom (fixkou, sekáčom…) značky na hriadeli a volante.
 8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 24 mm s predlžovákom uvoľnite maticu, ktorá drží volant a nechajte ju držať len na niekoľkých závitoch hriadeľu.
 9. Rovnomernými údermi dlane po obvode volantu z ľavej a pravej strany zrazte volant z drážok jeho hriadeľu.
  Odporúčanie: Ak sa volant nepodarí zosunúť uvedenou metódou, bude potrebné uvoľniť silu, ktorou volant drží na drážkach hriadeľu. K tomu uvoľnite maticu tak, aby bola v jednej rovine s hriadeľom a niekoľkokrát udrite po konci hriadeľu kladivkom cez tŕň z mäkkého kovu, súčasne zaprite kolenami volant a tlačte ku sebe.
 10. Rozpojte konektory káblov trúby a úplne uvoľnite maticu, ktorá drží volant.
 11. Odstráňte volant z hriadeľu, pričom vytiahnite káble trúby a airbagu spolu s konektormi cez otvor volantu.
  Pozor: Pri demontáži volantu je pohyblivá časť kontaktného krúžku zafixovaná blokovacím mechanizmom, ktorý bráni jej otáčaniu. Netlačte na fixačný krúžok a neotáčajte pohyblivou časťou kontaktného krúžku. Vo výsledku by ste mohli spôsobiť, že pri montáži by bolo narušené vystredenie pohyblivej časti krúžku. Pri tom vzniká veľká pravdepodobnosť, že kontaktný krúžok sa poškododím keď otočíte volantom do jednej z krajných polôh.

Montáž

Namontujte volant v opačnom poradí, natočte ho tak, aby ste zarovnali poznačené rysky a zatiahnite ho novou samosvornou maticou.

Odporúčanie: Ak je potrebné namontovať volant v inej polohe (napr. ak ramená volantu pri priamej jazde boli predtým natočené), nasaďte volant na hriadeľ a zafixujte ho maticou, ktorú však nedoťahujte. Prejdite vozidlom pár metrov a ubezpečte sa o správnej polohe volantu. Ak je to potrebné, polohu volantu skorigujte a maticu utiahnite. Maticu, ktorá drží volant utiahnite momentom 31,4 - 51 Nm.