11.3. Kontrola technického stavu riadiaceho mechanizmu

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Vizuálne skontrolujte stav ochranných krytov koncoviek tyčí riadenia a mechanizmu riadenia.
  Odporúčanie: Poškodené kryty (roztrhané, popraskané) je potrebné vymeniť.
 3. Ubezpečte sa, či je páka na zafixovanie polohy stĺpiku riadenia v hornej polohe až na doraz. Snažte sa posunúť volant vo vertiálnom smere, preveríte tým spoľahlivosť fixácie stĺpiku riadenia fixačným mechanizmom. Ak dokážete stĺpikom riadenia pohnnúť, odstráňte jeho kryt (pozri: Dekoračný kryt stĺpiku riadenia - demontáž a montáž) a kľúčom veľkosti 13 mm dotiahnite maticu osky páky na fixáciu polohy stĺpiku riadenia.
 4. Pokúste sa posúvať volant pozdĺž jeho hriadeľu, pričom sa uistite, že volant nemá žiadnu vôlu na drážkach hriadeľu a ani hriadeľ nemá vôlu v stĺpiku riadenia.
 5. Na preverenie vôle v riadení otočte volant do polohy, ktorá zodpovedá priamej jazde. Na prístrojovú dosku položte plochý skrutkovač tak, aby hrana jeho hrotu bola v blízkosti okraja volantu (skrutkovač môžete zaistiť lepiacou páskou).Otočte volantom mierne doprava do polohy, kedy sa začínajú otáčať kolesá (v rámci vôle), potom doľava, pričom poznačte v krajných polohách na obvod volantu miesto, kam ukazuje hrot skrutkovača (použite kriedu, kúsky drôtu alebo iný spôsob). Vôla by nemala byť väčšia ako 5° (alebo 18 mm pri meraní na vonkajšej obvode volantu).
  Poznámka: Pri veľkej vôli v riadení, je nutné nájsť a odstrániť príčinu. Spravidla, ako prvé je potrebné skontrolovať koncovky tyčí riadenia.
 6. Na kontrolu vôle v koncovkách tyčí riadenia nech pomocník zľahka trasie volantom zo strany na stranu, zatiaľ čo vy položíte ruku na miesto, kde sa spája tyč riadenia s ramenom otáčania vzpery zavesenia. Rukou držte tyč aj rameno súčasne. Ak je v koncovke tyče riadenia vôla, budete cítiť ako sa ramenao otáčania posúva vzhľadom k tyči riadenia.
 7. Skúšku zopakujte aj na druhej strane vozidla. Nesprávne guľové čapy vymeňte (pozri: Koncovka tyče riadenia - výmena).
 8. Skontrolujte zatiahnutie matíc kardánového kĺbu na stĺpiku riadenia (pozri: Stĺpik riadenia - demontáž a montáž).
 9. Pri kývaní volantom zo strany na stranu počúvajte zvuky z mechanizmu riadenia. Klepot z pravého kraja mechanizmu riadenia môže znamenať opotrebovanie vodiaceho púzdra. Chybný mechanizmus riadenia odstráNte a opravte alebo vymeňte (pozri: Mechanizmus riadenia - demontáž a montáž).
 10. Zapnite zapaľovanie - na prístrojovej doske by sa mala rozsvietiť kontrolka poruchy elektrického posilovača riadenia. Naštartujte motor. Kontrolka, by mala zhasnúť a volant by sa mal ľahko otáčať jednou rukou. Ak kontrolka svieti aj počas chodu motora, signalizuje to poruchu elektrického posilovača a nutnosť jeho opravy.
  Odporúčanie: Oprava elektrického posilovača riadenia by sa mala vykonať v špecializovanom servise.