13.5.4. Regulátor napätia - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku vodiča od mínusového pólu akumulátoru.
  2. Odstráňte blatník motora alebo ochranný pancier (ak je namontovaný).
  3. Odpojte konektor káblového zväzku od alternátora.
  4. Odstráňte ochranný gumený kryt a nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu, ktorá drží koncovky vodičov ku kontaktu B+ na alternátore.
  5. Odstráňte koncovky dvoch vodičov z kontaktnej skrutky.
  6. Uvoľnite tri pružné fixátory, ktoré držia kryt bloku usmerňovača a odstráňte kryt z alternátora.
  7. Odpojte koncovku vodiča regulátora napätia od kontaktu na bloku usmerňovača.
  8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia regulátor napätia.
  9. Vidlicovým kľúčom veľkosti 12 mm uvoľnite maticu kontaktnej skrutky.
  10. Odpojte vodič od kontaktnej skrutky a odstráňte regulátor napätia.

Montáž

Namontujte regulátor napätia v opačnom poradí. Pred montážou regulátora napätia, ktorý sa už používal, skontrolujte jeho štetiny a uistite sa o ich pohyblivosti. Ak sú štetiny oblámané alebo silne opotrebované (vyčnievajú z držiaka štetín menej ako 5 mm) alebo sú zaseknuté v ich držiaku, regulátor je potrebné vymeniť.