13.7.1. Štartér - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku z mínusového pólu akumulátora.
  2. Odstráňte teleso vzduchového filtra (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
  3. Odpojte koncovku vodiča od kontaktu zasúvacieho relé.
  4. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu, ktoré drží koncovku silového vodiča štartéra.
  5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 15 mm alebo nástrčkovým kľúčom s nadstavcom uvoľnite tri matice, ktoré držia štartér (spodnú maticu nevidno, preto je nutné uvoľniť ju po hmate).
  6. Vyberte štartér z motorového priestoru.

Montáž

Namontujte štartér v opačnom poradí.