13.7.2. Štartér - oprava

Poznámka: V závislosti na vzniknutej poruche je možné poradie a jednotlivé úkony pozmeniť.

Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy štartéra:

 1. Prehorené vinutie alebo spálené kontaktné skrutky a kontaktný pliešok v zasúvacom relé. Na odstránenie týchto porúch je potrebné vymeniť zasúvacie relé. To je možné urobiť priamo na vozidle bez toho, aby ste demontovali štartér.
 2. Chybná voľnobežka hnacieho mechanizmu. Na odstránenie tejto poruchy je potrebné štartér rozobrať a vymeniť voľnobežku.
 3. Opotrebované štetiny štartéra. Štartér by sa mal demontovať, vymeniť blok štetín a vyčistiť komutátor. Pri výmene bloku štetín nie je potrebné odstraňovať hnací mechanizmus ani zasúvacie relé.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

Poznámka: Skontrolovať elektrické časti statora je možné aj bez jeho rozoberania.
 1. Odstráňte štartér (pozri: 13.7.1. Štartér - demontáž a montáž).
  Pozor: Pri vykonávaní kontroly dávajte pozor, aby ste nezoskratovali svorku vodiča, ktorý je pripojený k plusovému pólu akumulátoru, o teleso štartéra.
 2. Jedným vodičom spojte mínusový pól akumulátoru s telesom štartéra. Druhý vodič, pripojený na plusový pól akumulátoru, pripojte ku kontaktnej skrutke 2 zasúvacieho relé, ku ktorému je pripojený aj vodič štartéra. Ak sa kotva štartéra začne otáčať, motor štartéra je funkčný.
 3. Pripojte druhý vodič ku kontaktnej skrutke 1 zasúvacieho relé. Pomocou skrutkovača alebo iného vhodného kovového predmetu, prepojte medzi sebou kontakt 3 a kontaktnú skrutku zasúvacieho relé. Ak sa ozvalo cvaknutie a kotva štartéra sa začala točiť, znamená to, že zasúvacie relé je funkčné.
  Na ďalšiu kontrolu štartéra a tiež na určenie príčiny poruchy je potrebné štartér rozobrať.

Rozobratie

 1. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu, ktorá drží koncovku vodiča na kontakte (kontaktnej skrutke) zasúvacieho relé.
 2. Odstráňte koncovku vodiča z kontaktnej skrutky zasúvacieho relé.
 3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia zasúvacie relé.
 4. Odstráňte zasúvacie relé zo štartéra (pri tom je potrebné odpojiť uško jadra relé od horného konca zasúvacej páky).
  Odporúčanie: Skontrolujte ľahkosť chodu jadra zasúvacieho relé. Pripojte ku kontaktom zasúvacieho relé ohmmeter a zatlačte jadro až na doraz, čim spojíte kontaktné skrutky (elektrický odpor by mal byť blízky nule). Nesprávne zasúvacie relé je potrebné vymeniť.
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice šťahujúcich kolíkov.
 6. Opatrne uvoľnite stator od predného krytu a odstráňte stator zo kolíkov.
 7. Odstráňte stredné ozubené koliesko planetárnej prevodovky (niekedy ozubené koliesko zostane na hriadeli kotvy).
 8. Podpáčte plochým skrutkovačom a postupne odstráňte tri planetárne ozubené kolieska prevodovky.
  Odporúčanie: Skontrolujte stav planetárnej prevodovky. Ihlicové ložiská planetárnych koliesok nesmú byť poškodené. Na zuboch koliesok prevodovky nesmú byť ryhy, odery, stopy hrdze a iné poškodenia. Poškodené časti prevodovky (alebo hnacieho mechanizmu alebo štartér ako celok) je nutné vymeniť.
 9. Zaprite o vrchnú časť predného krytu štartéra skrutkovač a podpáčte oporu zasúvacej páky.
 10. Vysuňte z krytu hnací mechanizmus spolu s hnacím hriadeľom, zasúvacou pákou, oporou zasúvacej páky a vonkajším ozubením prevodovky.
  Odporúčanie: Skontrolujte stav hnacieho mechanizmu. Voľnobežka by sa mala dať ľahko a bez zadierania posúvať po drážkach hriadeľu. Ozubené koliesko by sa malo dať ľahko otáčať, ale len do jednej strany, neprípustné sú vylomené zuby a veľké ryhy na časti zubov, ktorá sa zasúva. Drobné vady možno odstrániť diamantovým pilníkom alebo brúsnym papierom. Chybný alebo silne opotrebovaný hnací mechanizmus (alebo štartér ako celok) je potrebné vymeniť.
 11. Kladivkom cez vidlicový kľúč veľkosti 13 mm zrazte krúžok obmedzovača chodu hnacieho mechanizmu štartéra (pri tom pod ozubené koliesko prevodvoky podložte kus dreva alebo gumy).
 12. Plochým skrutkovačom vyberte z drážky hriadeľu zaisťovací krúžok obmedzovača chodu hnacieho mechanizmu a odstráňte ho z hriadeľu a následne odstráňte aj krúžok obmedzovača.
 13. Odstráňte z hriadeľu hnací mechanizmus ako celok spolu s zasúvacou pákou a zasúvacou objímkou.
 14. Sťahovákom odstráňte poistný krúžok 1 zasúvacej objímky.
 15. Z voľnobežky 4 odstráňte podložku 2 a zasúvaciu objímku 5 spolu s zasúvacou pákou 3.
  Poznámka: Ak vymieňate len hnací mechanizmus, ďalšie úkony nie je potrebné vykonať.
 16. Sťahovákom odstráňte poistný krúžok opory hnacieho hriadeľu.
 17. Z hnacieho hriadeľu 1 postupne odstráňte opornú podložku 5, oporu hriadeľu 4, tesniace gumené koliesko 3 a vonkajšie ozubenie planetárnej prevodovky 2.
 18. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia blok štetín na zadnom kryte štartéra.
 19. Odstráňte zadný kryt.
 20. Podpáčte plochým skrutkovačom a odstráňte blok štetín z komutátora kotvy.
 21. Odstráňte prednú oporu hriadeľu kotvy.
 22. Odstráňte z hriadeľu kotvy opornú podložku.
 23. Prekonajte silu magnetov a vyberte kotvu zo statora.
 24. Prezrite komutátor a vinutie kotvy.
  Poznámka: Stopy zuhoľnatenia vinutia nie sú povolené - taká kotva musí byť vymenená.
 25. Uchyťte hriadeľ kotvy cez prúžok hrubého papiera v hlave elektrickej vŕtačky, kotvu roztočte a znečistený komutátor očistite jemným brúsnym papierom. Potom premyte kotvu vodou so saponátom, aby ste odstránili nečistoty, uhlíkový prach a zvyšky brusiva. Kotvu dôkladne vyutierajte čistou handrou dosucha a prefúkajte ju stlačeným vzduchom z kompresoru na kolesá.
 26. Vymeňte opotrebované štetiny (s výškou pracovnej hrany od kontaktu rovnou alebo menšou ako 3,5 mm) alebo štetiny s mechanickým poškodením.
 27. Premyte diely prevodovky a hnacieho mechanizmu liehom alebo petrolejom.

Poskladanie

Namontovať blok štetín na komutátor kotvy štartéra možno špeciálnym prípravkom alebo pomocou hlavice vhodného tvaru a veľkosti. Ak nie sú k dispozícii, namontovať štetiny môžete aj bez nich, postupujte nasledovne:

 1. Dvomi skrutkami upevnite blok štetín k zadnému krytu štartéra.
 2. Namažte koniec hriadeľu kotvy dvomi kvapkami motorového oleja.
 3. Vložte štyri štetiny do ich držiakov, ale nevkladajte pružiny štetín. Na komutátor kotvy nasuňte blok štetín.
 4. Klieštami s tenkými čeľusťami narovnajte vonkajšie opory pružín všetkých štyroch štetín.
 5. Vložte do držiaku pružinu štetiny.
 6. Pridržte pružinu skrutkovačom, kliešťami ohnite štyri opory pružín. Rovnakým spôsobom namontujte ostatné tri pružiny.
 7. Vložte do statoru kotvu štratéra s blokom štetín a zadným krytom (pričom je potrebné pridržovať kotvu, aby sa jej komutátor nevysunul z bloku štetín).
  Ďalšie skladanie štartéra vykonajte v opačnom poradí. Pri tom na diely prevodovky naneste mazivo SHRUS-4. Pred montážou voľnobežky ju ponorte do motorového oleja a následne nechajte olej odkvapkať. Púzdra, v ktorých sa otáča hnací hriadeľ a hriadeľ kotvy, a tiež čapy prevodovky namažte motorovým olejom.
 8. Aby ste sa ubezpečili o správnou zložení štartéra, pred jeho montážou skontrolujte jeho funkčnosť, postupujte tak, ako je ukázané na začiatku tejto sekcie.