8.2.5. Expanzná nádržka - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Čiastočne vypustite chladiacu kvapalinu (pozri: 8.2.4. Chladiaca kvapalina - výmena).
  2. Odpojte svorku od záporného a potom kladného pólu akumulátora (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž) a odsuňte zväzok káblov dopredu.
  3. Odpojte držiak káblového zväzku 1 od karosérie. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite dve objímky 2 a odpojte dva hadice od nátrubkov expanznej nádržky.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu 1, ktorá drží expanznú nádržku v zadnej časti a kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite skrutku 2, ktorá drži nádržku v spodnej časti.
  5. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu, ktorá drži nádržku v prednej časti.
  6. Vysuňte expanznú nádržku a odstráňte ju.

Montáž

  1. Namontujte nádržku v opačnom poradí.
  2. Cez expanznú nádržku doplňte do chladiaceho systému motora kvapalinu (pozri: 8.2.4. Chladiaca kvapalina - výmena), potom skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny v miestach spojov. Ak je to nutné, dotiahnite svorky, ktoré držia hadice.
  3. Naštartujte motor a nechajte ho pracovať niekoľko minúť pri 2000 - 3000 ot./min, aby sa odstránil vzduch z chladiaceho systému.
  4. Vypnite motor a skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v expanznej nádržke. Ak je potrebné, doplňte kvapalinu v nádržke do normy.