8.2.2. Popis konštrukcie

Chladiaci systém motora - kvapalinový, uzatvorený s nútenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny a expanznou nádržkou.

V chladiacom systéme motora sa používa špeciálna kvapalina na báze zmesi vody a etylénglykolu. Táto kvapalina má nižší bod mrazu a vyšší bod varu. Okrem toho, vďaka celému radu aditív, chladiaca kvapalina zabraňuje korózii stien kanálikov, nepení a predlžuje životnosť simeringu čerpadla chladiacej kvapaliny.

Cirkuláciu kvapaliny v chladiacom systému zabezpečuje odstredivé čerpadlo, ktoré je namontované v bloku motora. Pohon čerpadla je realizovaný cez ozubený rozvodový remeň.

Chladiaci systém má dva cirkulačné okruhy. V malom okruhu kvapalina prúdi cez blok motora a jeho hlavu, a tiež cez uzol škrtiacej klapky a ohrevné teleso, nezahŕňa však chladič motora. Ohrevné teleso je zabudované do chladiaceho systému motora a slúži na vykurovanie priestoru kabíny, využíva teplo horúcej chladiacej kvapaliny, ktorá cez neho preteká. Vo veľkom okruhu chladiaca kvapalina preteká aj cez chladič motora, kde je ochladzovaná prietokom vonkajšieho vzduchu. Riadenie toku kvapaliny v systéme chladenia motora má na starosti termostat. Ten obsahuje dva ventily - hlavný a prepúšťací (vedľajší). Hlavný ventil umožňuje cirkuláciu kvapaliny vo veľkom okruhu, prepúšťací v malom. Ventily sú vzájomne prepojené - keď je otvorený jeden, druhý je zatvorený a naopak.

Pri studenom motore je prepúšťací (vedľajší) ventil termostatu otvorený a kvapalina cirkuluje len v malom okruhu. Pri teplote okolo 87 °C sa začne hlavný ventil termostatu otvárať a prepúšťací zatvárať, určitú dobu kvapalina cirkuluje aj v malom aj vo velkom okruhu súčasne. Pri teplote 102 °C je hlavný ventil termostatu otvorený úplne a preúšťací zatvorený, a teda celý prietok kvapaliny ide cez chladič motora. Pri nedostatočnej intenzite prietoku vzduchu okolo chladiča sa zapne elektrický ventilátor. Je namontovaný za chladičom motora a jeho činnosť riadi riadiaca jednotka motora. V obvode napájania elektromotora ventilátora je namontovaný prídavný odpor.

Na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti kvapaliny je v systéme chladenia použitá expanzná nádržka. V zátke nádržky sú umiestnené vstupné a výstupné poistné ventily, ktoré umožňujú udržiavať optimálny tlak v chladiacom systéme počas zohrievania kvapaliny, a tiež vyrovnávať podtlak, ktorý vzniká pri jej ochladzovaní.

Chladiaci systém:

 1. odvodná hadica chladiacej kvapaliny z ohrevného telesa,
 2. prívodná hadica chladiacej kvapaliny do ohrevného telesa,
 3. prívodná hadica k potrubiu čerpadla chladiacej kvapaliny,
 4. hadica expanznej nádržky,
 5. expanzná nádržka,
 6. ovodná hadica pary z chladiča motora,
 7. termostat,
 8. prívodná hadica chladiacej kvapaliny k uzlu škrtiacej klapky,
 9. prívodná hadica chladiacej kvapaliny ku chladiču motora,
 10. odvodná hadica chladiacej kvapaliny z chladiča motora,
 11. chladič motora,
 12. zátka vypúšťacieho otvoru chladiča,
 13. elektrický ventilátor chladiča,
 14. čerpadlo chladiacej kvapaliny,
 15. prívodné potrubie čerpadla chladiacej kvapaliny,
 16. odvodná hadica chladiacej kvapaliny z uzlu škrtiacej klapky.