13.4.2. Akumulátor - údržba

Poznámka: V súčasnosti je možné zakúpiť bezúdržbové akumulátory, ktoré sú hermeticky uzavreté. Tieto akumulátory nemajú otvory na dolievanie destilovanej vody a kontrolu hustoty elektrolytu.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Pozor: Pri údržbe akumulátoru je nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá a pracovať v gumených rukaviciach.

Pravidelná údržba akumulátora

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Pretrite obal akumulátora tkaninou navlhčenou 10% roztokom jedlej sódy alebo čpavku a následne čistou vodou.
 3. Skontrolujte, či je akumulátor spoľahlivo upevnený vo vozidle (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž).
 4. Skontrolujte stav kontaktov akumulátoru a svoriek silových káblov. Ak sú svorky pokryté vrstvou oxidov, odstráňte svorky z kontaktov akumulátoru. Šmirgľovým papierom očistite kontakty akumulátoru a svorky do kovového lesku.
 5. Skontrolujte hladinu elektrolytu v každom článku akumulátoru, či je v rozmedzí rysiek MIN a MAX, ktoré sú nanesené na obale akumulátoru. Ak je hladina pod ryskou MIN, doplňte do akumulátoru hustomerom (alebo striekačkou) destilovanú vodu.
  Poznámka: Na akumulátoroch, ktoré sú niekoľko rokov v prevádzke, je tážké vidieť hladinu elektrolytu cez stenu ich obalu. V tom prípade môžete skontrolovať hladinu cez plniaci otvor akumulátoru. Elektrolyt by mal úplne zakrývať oddeľovače buniek akumulátoru a byť tesne pod spodnou hranou plniaceho otvoru.

Kontrola a nabíjanie

 1. Vyberte akumulátor z vozidla alebo odpojte svorky vodičov od kontaktov akumulátora a odstráňte prítlačnú lištu (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž).
 2. Vyskrutkujte zátky akumulátora (je to možné urobiť mincou).
 3. Pomocou hrušky hustomera naberte časť elektrolytu do jeho banky, hrot banky nevyberajte z plniaceho otvoru akumulátora a podľa plaváku stanovte hustotu elektrolytu v každom jeho článku. Na plaváku je napísaná minimálna hustota, pri ktorej sa vynorí.
  Poznámka: Na hustomere s plavákom sa stanovuje hustota elektrolytu na škále, ktorá je nanesená na jeho plaváku a závisí od hĺby jeho ponorenia. Po doplnení destilovanej vody, kým nie je roztok v akumulátore úplne premiešaný, nie je možné hodnoverne hustotu elektrolytu odmerať.
  Hustota elektrolytu plne nabitého akumulátoru by mala byť blízko hodnôt uvedených v tabuľke 13.4.1 v závislosti na klimatickom pásme pravádzky vozidla.
  Tabuľka 13.4.1
  Klimatické podmienky prevádzky Hustota elektrolytu (pri 25 °C), g/cm3
  naliatého do akumulátoru pri plnení v akumulátore, ktorý je nabitý na
  100 % 75 % 50 %
  Teplé klimatické pásmo 1,23 1,25 1,21 1,17
  Mierne klimatické pásmo 1,25 1,27 1,23 1,19
  Studené klimatické pásmo 1,26 1,28 1,24 1,20
  Arktické klimatické pásmo:
  - v zime
  - v lete

  1,28
  1,26

  1,30
  1,28

  1,26
  1,24

  1,22
  1,20
  Nameranú hodnotu hustomerom je potrebné skorigovať podľa okolitej teploty. Pri znížení teploty elektrolytu o 1 °C kapacita akumulátora klesne o 1 - 2 %.
  Poznámka: Ak nemáte hustomer, môžete stav nabitia akumulátoru skontrolovať voltmetrom tak, že zmeráte napätie na jeho kontaktoch. Nameranú hodnotu porovnajte s údajme v tabuľke 13.4.2, aby ste zistili stupeň nabitia.
  Tabuľka 13.4.2
  Napätie na kontaktoch akumulátoru, V Stupeň nabitia, %
  12,6 100
  12,4 75
  12,2 50
  12,0 25
  Odporúčanie: Akumulátor nabitý na 50 % a menej je nutné nabiť.
 4. Pripojte nabíjačku ku kontaktom akumulátoru, dbajte na správnu polaritu a následne zapojte nabíjačku do elektrickej siete. Nabíjací prúd nesmie presiahnúť 10 % kapacity batérie v ampéroch, čo je v tomto prípade 5,5 A.
 5. Akumulátor nabite. Proces nabíjania môžete kontrolovať pomocou hustomera elektrolytu. Úplne vybitý akumulátor sa nabije prúdom 5,5 A za menej ako 10 hodín.
 6. Po dokončení nabíjania všetkých článkov akumulátoru sa objaví intenzívny zápach plynu: najprv odpojte nabíjačku z elektrickej siete a následnej odpojte svorky od kontaktov akumulátoru.
 7. Zaskrutkujte zátky na ich miesto.
 8. Nasuňte svorky silových vodičov na kontakty akumulátoru. Očkovým kľúčom veľkosti 10 mm zatiahnite skrutky svoriek a naneste na svorky a kontakty akumulátoru tenkú ochrannú vrstvu vazelíny.