9.2.6. Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie

Poznámka: Demontáž mechanizmu radenia prevodov sa vykonáva pri výmene chybných dielov (napr. pri výmene poškodeného tiahla radiacej páky alebo jeho roztrhnutej manžety). V pracovnom postupe nižšie možno niektoré úkony vynechať v závislosti na účele práce.

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž a rozobratie

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Očistite závit sťahujúcej skrutky objímky oceľovým kartáčom. Namažte miesto spojenia tiahla s čapom a skrutku penetrujúcim mazivom.
 3. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu na skrutke objímky.
 4. Rozovrite skrutkovačom objímku a posuňte ju po tiahle. Rozovrite skrutkovačom tiahlo.
 5. Očistite miesto spojenia tiahla s čapom látkou a poznačte vzájomnú polohu tiahla a čapu.
 6. Odpojte tiahlo od čapu.
 7. Odpojte riadiacu tyč od držiaku guľovému kĺbu radiacej páky (pozri: Riadiaca tyč - demontáž a montáž).
 8. V kabíne vozidla podpáčte tenkým plochým skrutkovačom krytku na rukoväti radiacej páky.
 9. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu, ktorá drží rukoväť a rukoväť odstráňte z radiacej páky.
 10. Skrutkovačom podpáčte a vytiahnite kryt radiacej páky z obloženia stredového tunelu a vyvráťte kryt naruby.
 11. Odpojte konektor káblového zväzku od vypínaču elektromagnetického blokovania spiatočky. Uvoľnite alebo rozrežte plastovú svorku.
 12. Odstráňte vypínač z radiacej páky.
 13. Odstráťe obloženie stredového tunela (pozri: Obloženie stredového tunelu - demontáž a montáž).
  Poznámka: Ak je to nutné, môžete uvoľnite štyri skrutku, ktorý držia úchyt radiacej páky na karosérii (viď nižšie) a odstrániť tiahlo ako celok.
 14. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží tiahlo k páke, pridržte skrutku, aby sa neotáčala druhým kľúčom rovnakej veľkosti.
 15. Vyberte skrutku z páky. Vytiahnite páku z vidlice tiahla. Odstráňte kovové a plastové podložky a vyberte kovové vymedzovacie púzdro.
 16. Ak chcete odstrániť tiahlo, namažte ho mydlovou vodou a vytiahnite ho z otvoru krytu.
 17. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia úchyt ku karosérii.

  Štvrtú skrutku, ktorá drží úchyt uvoľnite očkovým kľúčom rovnakej veľkosti (prístup k nemu zhora obmedzuje vzduchovod).
 18. Odstráňte úchyt a kryt tiahla. Roztrhnutý kryt vymeňte.
 19. Vyberte z otvoru stredového tunelu oporu radiacej páky.
 20. Kliešťami stlačte poistný krúžok guľovej opory radiacej páky a vyberte ho z držiaku.
 21. Vyberte páky z držiaku.
 22. Podpáčte skrutkovačom a odstráňte vrchný O-krúžok.
 23. Odstráňte z páky oporu.

Montáž a zloženie

Zložte a namontujte tiahlo a páku v opačnom poradí. Pred utiahnutím objímky tiahla mechanizmu radenia prevodov tiahlo nastavte (pozri nižšie).

Nastavenie

 1. Uvoľnite utiahnutie objímky tiahla mechanizmu radenia prevodov (pozri vyššie bod 2 - 4).
 2. Vytiahnite spodnú časť krytu radiacej páky (pozri vyššie bod 10).
 3. Posuňte radiacu páku tak, aby jej spodná časť bola kolmo k podlahe a rukoväť páky sa nachádzala od pravého sedáku vo vzdialenosti rovnej približenie 1/3 vzdialenosti medzi prednými sedadlami a držte páku v tejto polohe. Pomocník za ten čas posunie objímku tiahla tak, aby bola 2 - 3 mm od jej konca a utiahne maticu objímky.
 4. Zatlačte kryt na jeho miesto a skúste radiť prevody, pričom sa presvedčte o správnej funkcii mechanizmu radenia prevodov.