15.7. Ventilátor kúrenia - Demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vyberte prístrojovú dosku spolu s ohrievačom (pozri: Prístrojová doska - demontáž a montáž).
  3. Odpojte konektor vodičov od doplnkového odporu (pozri: Doplnkový odpor - Kontrola a výmena).
  4. Uvoľnite dve samorezky, ktoré držia ohrievač na držiaku výstuže nosníka prístrojovej dosky.
  5. Vyberte kryt ventilátora ohrievača z palubnej dosky.
  6. Odpojte hadičku 1 ventilácie od elektromotora ventilátora a krížovým skrutkovačom uvoľnite tri samorezky 2, ktoré držia ventilátor ku krytu.
  7. Vyberte ventilátor z krytu.

Montáž

Namontujte ventilátor v opačnom poradí.